Cała treść

Gdańska Karta Miejska bez zdjęcia

W związku z art. 26 ust. 1 pkt. 4 ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 02.101.926 z późn. zmianami) informujemy że z dniem 1 lutego 2010 r. rozpoczynamy sukcesywną likwidację zdjęć użytkowników Karty Miejskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę informujemy iż zdjęcia w formie papierowej złożone wraz z "Wnioskiem o wydanie karty miejskiej" można odebrać osobiście w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdañsku przy ul. Na Stoku 49 pok 16 w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2010.