Cała treść

Konkurs na projekty ITS w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.5 Inteligentne systemy transportu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. W ramach Konkursu dofinansowaniu podlegają  m.in. następujące rodzaje projektów:

a) projekty z zakresu tworzenia obszarowych systemów zarządzania ruchem drogowym, w tym m.in. projekty z zakresu systemów sterowania sygnalizacją i ruchem (w tym znaki drogowe o zmiennej treści) oraz systemy monitorowania ruchu wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji drogowej,
b) projekty z zakresu wykorzystania telematyki, służące komunikacji publicznej i mające na celu między innymi poprawę jakości obsługi podróżnych, monitoring bezpieczeństwa, koordynację układu linii tramwajów, autobusów i kolei oraz synchronizację ich rozkładów jazdy,
c) projekty z zakresu komputeryzacji systemów transportu publicznego,
d) inne projekty związane z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym, miejskim.
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać w terminie od 22 lutego 2010 r. do 26 marca 2010 r. ( w godz. 8.00-15.00).
Pełna informacja o konkursie dostępna jest: tutaj.