Cała treść

Przedłużony termin naboru wniosków dla działania 7.4 POIiŚ

Informujemy, że termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i ¦rodowisko na lata 2007-2013 został przedłużony do dnia 30 grudnia 2010 r.

Wnioski (oryginał wniosku z załącznikami wraz z 1 kopią oraz wersją elektroniczną dokumentacji) należy składać osobiście, przez posłańca lub przesyłką kurierską, w dni robocze w terminie od 1 września do 30 grudnia 2010 r., w godzinach pracy urzędu, pod adresem: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Warszawa 00 – 203, ul. Bonifraterska 17 (kancelaria CUPT) lub przesłać listem poleconym na wyżej wymieniony adres z dopiskiem „wniosek do 1/7.4/10".
Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Data wpływu wniosku jest rozumiana jako termin dostarczenia wniosku i jego załączników do CUPT lub data stempla pocztowego potwierdzająca wysłanie wniosku i jego załączników w wyznaczonym terminie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są w zakładce Konkurs dla działania 7.4. – Rozwój Transportu Intermodalnego.