Cała treść

Zatwierdzenie listy rankingowej konkursu 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych POIiŚ

Ministerstwo Infrastruktury, jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetów VI – VIII PO Infrastruktura i ¦rodowisko, 5 stycznia br., po przeprowadzeniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych I etapu oceny, zatwierdziło listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych.

W wyniku oceny merytorycznej I stopnia projekty mogły otrzymać maksymalnie 41 lub 47 punktów. Wyższą punktację otrzymać mogły projekty związane z zarządzaniem ruchem, systemami centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem oraz systemami monitorowania ruchu w ramach kryterium Usprawnienie ruchu. W związku z powyższym decydującym o miejscu projektu na liście rankingowej był stosunek procentowy uzyskanych punktów do maksymalnej możliwej do uzyskania punktacji.

Wszystkie projekty złożone w ramach konkursu pozytywnie przeszły I etap oceny i znalazły się na liście rankingowej. Jednak biorąc pod uwagę niewystarczającą alokację do zapewnienia dofinansowania wszystkim inwestycjom, jeden projekt umieszczony został na pozycji podstawowej o obniżonym dofinansowaniu, trzy projekty znalazły się na liście rezerwowej.

Umieszczenie projektu na liście rankingowej nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest pozytywny wynik II etapu oceny, która dokonywana jest w oparciu o pełną dokumentację projektu. Podczas II etapu oceny projekty będą oceniane m.in. w zakresie takich kryteriów jak gotowość techniczna projektu do realizacji, wykonalność finansowa czy trwałość projektu.
Tabela rankingowa po I etapie oceny projektów złożonych w konkursie dla Działania 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych (05.01.2011 r.) – zobacz