Cała treść

Inteligentny System Transportu ITS-Wrocław

W dniu 3 września 2009 r. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu w zakresie funkcji kluczowych”. Wnioski o dopuszczenie do udziału w powyższym postępowaniu złożyło 7 wykonawców.

Wśród nich znaleźli się:

 – INDRA SISTEMAS S.A.,
– Konsorcjum: IBM Polska Sp. z o.o., IBM Svenska AB oraz IBM Singapore Pte Ltd,
– Konsorcjum: WASKO S.A. i GERTRUDE S.A.E.M.,
– Konsorcjum: SIEMENS Sp. z o.o. i Siemens Aktiengesellschaft oraz Alcatel-Lucent Polska Sp. z o.o.,
– Konsorcjum: ADT Fire and Security Sp. z o.o. i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas S.A.,
– Konsorcjum: Peek Traffic Sp. z o.o. i Peek Traffic Limited oraz DELCAN International Corporation,
– Konsorcjum: ELEKTROTIM S.A. i Sociedad Iberica Construcciones Electricas S.A. SICE.
 
W wyniku oceny spełnienia przez wykonawców warunków postawionych przez Zamawiającego jeden wykonawca (INDRA SISTEMAS S.A.) został wykluczony z dalszego postępowania, a do pozostałych 6 wykonawców skierowano zaproszenia do dialogu.

Dialog z wykonawcami prowadzono w okresie od 17 grudnia 2009 r. do 27 stycznia 2010 r. Następnie przystąpiono do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia z uwzględnieniem wyników dialogu i w dniu 28 maja 2010 r. Zamawiający zaprosił wykonawców uczestniczących w postępowaniu do składania ofert.

W związku z protestami i licznymi zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia ostateczny termin składania ofert przez wykonawców wyznaczono na dzień 12 października 2010 r. W wyznaczonym terminie oferty złożyło 2 wykonawców:
– Konsorcjum: WASKO S.A. i GERTRUDE S.A.E.M.,
– Konsorcjum: Peek Traffic Sp. z o.o. i Peek Traffic Limited oraz DELCAN International Corporation.
W dniu 18 października 2010 r. zakończono procedurę oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej oraz ogłoszono wyniki wyboru. Do wykonania zamówienia zostało wybrane Konsorcjum:
1)    WASKO S.A. – lider (ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice)
2)    GERTRUDE S.A.E.M. (9 rue de Segur, 33000 Bordeaux, Francja)

Wybrano wykonawcę, który jako jedyny złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu (spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Po otrzymaniu pozytywnej oceny z przeprowadzonej przez Urząd Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 30 grudnia 2010 r. podpisano umowę z Wykonawcą Systemu ITS.
Zgodnie z umową z Wykonawcą, System ITS będzie realizowany według następującego harmonogramu:

Zakres prac Termin wykonania
Zadania nr 1
Wykonanie ITS w zakresie wynikającym z potrzeb, realizowanego odrębnie, Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego – etap I”. Zakres ten ma zapewnić realizację sterowania ruchem z priorytetową obsługą transportu publicznego, na ciągach skrzyżowań, powiązanych z trasami linii tramwajowych modernizowanych w ramach przywołanego Projektu. W centrum miasta, sterowanie to powinno dodatkowo zapewniać optymalizację sterowania ruchem kołowym. Zakres obejmuje również funkcje towarzyszące dotyczące informacji przystankowej, nadzoru ruchu tramwajów i autobusów oraz – w niezbędnym dla powyższych funkcji zakresie – funkcjonowanie centrum sterowania.

2011-11-30

Zadania nr 2
Wykonanie ITS w zakresie stanowiącym rozszerzenie, planowanych do zrealizowania w ramach Zadania nr 1, możliwości systemu, w szczególności obejmującym:
optymalizację sterowania ruchem na ciągach, na których zapewniono priorytet tramwajowy w ramach Zadania nr 1;
– włączenie do obszaru sterowania dalszych zespołów skrzyżowań, zarówno liniowych jak i obszarowych, a do informacji przystankowej – także dodatkowych przystanków;
wdrożenie funkcji uzupełniających tj. informacji parkingowej, informacji dla użytkowników dróg oraz funkcji wspierających inżyniera ruchu: wideo nadzór, zarządzana zdarzeniami na wybranych skrzyżowaniach, gromadzenie i przetwarzanie danych itp.

2012-12-31

Jednocześnie realizowano przedsięwzięcia związane z aktualizacją Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 8.3 „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – stosownie do zmian zakresu Projektu wynikających z przeprowadzanego dialogu konkurencyjnego a także zmian formularza wniosku o dofinansowanie wprowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wniosek o dofinansowanie Projektu złożono w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 1 września 2010 r.

Po I. etapie oceny wniosków, zgodnie z opublikowaną na stronie Centrum Unijnych Programów Transportowych listą rankingową, Projekt „Inteligentny System Transportu ITS-Wrocław” został sklasyfikowany na 4. pozycji z przyznanym maksymalnym dofinansowaniem 85% kosztów kwalifikowalnych.