Cała treść

Jak usprawnić transport miejski?

Usprawnienie systemu transportu w Warszawie, przy zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska – to temat debaty „Green Capital Challenges”, która odbyła się 31 maja w Warszawie.

W debacie wzięli udział eksperci oraz przedstawiciele miast Warszawy, Hamburg (wyróżnionego tytułem European Green Capital 2011) oraz Siemensa. Strategię transportową Miasta st. Warszawy  przedstawił Stanisław Szweycer, Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu Miasta st. Warszawy. Zgodnie z opracowaną w 2009 r. przez Radę m.st. Warszawy „Strategią zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015  i na lata kolejne” szczególne znaczenie dla władz stolicy zyskało usprawnienie i rozwój systemu transportu publicznego, przy zastosowaniu rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. W planach nadano priorytet komunikacji zbiorowej oraz ekologicznym środkom transportu. Z tej przyczyny plany obejmują one rozwój infrastruktury dróg i parkingów rowerowych oraz poszerzenie zasięgu i poprawę warunków komunikacji zbiorowej.

Jednym z proekologicznych projektów w dziedzinie transportu, realizowanych przez Warszawę, jest tworzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Wdrożenie projektu przez Siemensa przyczyniło się m.in. do upłynnienia ruchu oraz zapewnienia priorytetu komunikacji szynowej na ulicach, które wybrano do pierwszego etapu projektu. Nastąpiło skrócenie czasu przejazdu, redukcja emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz znacząca poprawa bezpieczeństwa ruchu.

O hamburskich doświadczeniach związanych z wdrażaniem ekologicznych rozwiązań dla transportu opowiadał Heinrich Klingenberg, Dyrektor hySOLUTION. Miasto, nagrodzone tytułem European Green Capital 2011, podjęło starania, aby zmniejszyæ emisję gazów cieplarnianych poprzez bardziej efektywne i świadome korzystanie z energii oraz by pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł. W ramach prowadzonych przez Hamburg działań wdrożone zostały ekologiczne rozwiązania dla transportu. Władze Miasta nadały priorytet redukcji emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, wspierając wzrost liczby pojazdów elektrycznych oraz wodorowo – hybrydowych, a także rozwój niezbędnej dla ich użytku infrastruktury. Podjęto również starania zmierzające do zmniejszenia użytkowania samochodów osobowych i wzrost liczby  użytkowników transportu publicznego.

 – Większość polskich specjalistów zna udane rozwiązania problemów ruchu w miastach, w tym projekty niemieckie – powiedział Pan prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej. –  Problemem jest uzyskanie akceptacji społecznej dla wdrożenia tych rozwiązań w miastach polskich oraz wola polityczna decydentów. Dlatego tak ważna jest dyskusja skupiająca się na wymianie poglądów na temat sposobów uzyskania tej akceptacji.