Cała treść

System zarządzania ruchem w Polsce

GDDKiA opracowuje procedurę przetargową na zaprojektowanie i wykonanie ogólnopolskiego systemu zarządzania ruchem. W tym celu zostanie powołany konsultant, będą też powołane grupy robocze. Ich zadaniem będzie opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej m.in. propozycje standardów: komunikacji i protokołów wymiany danych oraz zarządzanie danymi (wykorzystanie, gromadzenie, archiwizacja).

GDDKiA przygotowuje się do wdrożenia Krajowego Systemu Zarządzani Ruchem (KSZR). System pozwoli poprawić warunki komunikacyjne na istniejącej sieci dróg krajowych oraz inwestycjami realizowanymi wg „Planu budowy dróg na lata 2011 do 2016” z uwzględnieniem spójności z wdrażanym projektem systemu elektronicznego poboru opłat. Oczekiwanymi efektami będą: zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery, spadek liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych, obniżenie kosztów w przewozach pasażerskich, ułatwienie komunikacji pomiędzy zarządcami i użytkownikami dróg oraz wzrost wykrywania jak i przewidywania pojawienia się incydentów drogowych. W celu realizacji KSZR GDDKiA podjęła prace nad opracowaniem Programu Funkcjonalno Użytkowego (PFU) dla przeprowadzenia procedury przetargowej na zaprojektowanie i wdrożenie systemu.
W związku z powyższym GDDKiA planuje powołanie konsultanta technicznego, którego zadaniem będzie opracowanie załączników technicznych do PFU w formie dokumentów gotowych „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru infrastruktury telematyki drogowej do zarządzania ruchem”. Dokumenty będą obejmowały następujące zagadnienia:

1.    Standardy protokołów transmisji danych dla KSZR
Opracowanie protokołów danych dla wszystkich systemów KSZR wymienionych w punkcie 3.1 w celu uzyskania jednolitego standardu komunikacyjnego, archiwizacyjnego, jak i sposobu zarządzania danymi.

2.    Komunikacja i zasilanie urządzeń telematyki drogowej KSZR,
Opracowanie sposobów komunikacji (mediów) poszczególnych urządzeń użytych do wykonania systemów KSZR w celu uzyskania niezawodności połączenia i transmisji danych. Wskazanie mediów alternatywnych (np. światłowód, WLAN, GPRS) dla uzyskania bezpiecznego i niezakłóconego poziomu przepływu danych. Opracowanie modelu zasilania każdego urządzenia telematyki drogowej z uwzględnieniem rozwiązań alternatywnych źródeł zasilania (np. sieć energetyczna, panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, agregat prądotwórczy etc), w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności (ciągłości) działania systemu (urządzenia).

3.    Architektura teletechnicznego powiązania urządzeń w systemach KSZR
Opracowanie modelu transmisji danych wewnątrz każdego systemu KSZR wymienionych w punkcie 3.1, oraz konfiguracji zestawionych urządzeń w celu zapewnienia transmisji danych z ternu do użytkownika dróg poprzez serwer w CZR.

4.    Architektura „Hurtowni Danych” w obszarze oddziaływania KSZR
Opracowanie modelu funkcjonalno – użytkowego Hurtowni Danych (Banku Danych o Ruchu). Wyposażenie jednostki, charakterystyka pomieszczeń, profil niezbędnej kadry, wymagania dla obszaru informatycznego, bezpieczeństwa, oraz software i hardware. Model powiązania i transmisji danych od momentu pozyskania ich przez poszczególne urządzenia użyte do wykonania systemów KSZR wymienionych w punkcie 3.1 do chwili ich kolportażu dla użytkowników dróg, podmiotów zainteresowanych oraz mediów

5.    Zasady gromadzenia, archiwizacji i wykorzystania danych pozyskanych z KSZR
Opracowanie modelu (a w szczególności sposobów i zasad) przechowywania danych pozyskanych z poszczególnych urządzeń użytych do wykonania systemów KSZR wymienionych w punkcie 3.1. Wskazanie modelu zarządzania danymi,
(kolportaż, kompresja, agregacja, oczyszczanie, przetwarzanie) przeznaczonymi przede wszystkim do: zarządzania ruchem i planowania rozwoju sieci drogowej. Wymiana danych ze służbami zewnętrznymi (Policja, ITD., Straż Graniczna etc), oraz bezpieczeństwo różnych danych, czas przechowywania, itp.

6.    Aplikacje dedykowane do krótko i długo terminowych (15min, 30min, 60min, 24godz) prognoz ruchu na podstawie danych archiwalnych oraz aktualnych z czasu rzeczywistego
Opracowanie modelu przetwarzania i wykorzystania danych pozyskanych z poszczególnych urządzeń użytych do wykonania systemów KSZR wymienionych w punkcie 3.1. w celu opracowania aplikacji wspomagających CZR, pod względem prognoz warunków ruchu, w perspektywie wyczerpania przepustowości ciągu drogowego głównego lub alternatywnego objazdu.

7.    Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowej
Opracowanie standardów jakie powinny spełniać urządzenia poszczególnych urządzeń użytych do wykonania systemów KSZR wymienionych w punkcie 3.1. w celu osiągnięcia niezawodności, oraz poziomu usług spełniających wymagania Zamawiającego. Priorytetem jest zapewnienie ciągłości działania użytych urządzeń.

8.    Standard definiowania obszarów detekcji ruchu
Opracowanie wskaże obszary pozyskania danych o ruchu z poszczególnych urządzeń użytych do wykonania systemów KSZR wymienionych w punkcie 3.1. dla osiągnięcia miarodajnego efektu zarządzania ruchem w tym sterowania potokami ruchu i na wybór zachowania użytkowników dróg.

9.    Standard realizacji mediów do łączności i transmisji danych KSZR
Opracowanie modelu rozwiązań technicznych budowy systemów łączności KSZR. Rozwiązania w zakresie łączności podstawowej jak i alternatywnej w obszarze zarządzania kryzysowego.