Cała treść

Konkurs w rozmiarze rynku

O konkursie w ramach działania 8.3 dotyczącym Rozwoju inteligentnych systemów transportowych Przegląd ITS rozmawia z Przemysławem Wróblem, dyrektorem departamentu wdrażania w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Artur Kostrzewa: W konkursie dotyczącym rozwoju ITS w ramach działania 8.3 rozdysponowano wszystkie środki w taki sposób, że chyba każdy projekt uzyskał maksymalną możliwą kwotę dofinansowania.

Przemysław Wróbel: W ramach Działania 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych cała alokacja została przeznaczona na projekty konkursowe, czyli ponad 542 mln zł, z których 10 proc. było zarezerwowanych na procedurę odwoławczą. W ramach naboru do CUPT wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania UE ponad 616 mln zł, co stanowiło 113,6 proc. alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Artur Kostrzewa: Ale z ogólnej kwoty 616 mln zł, dofinansowane mogło zostać 85 proc. wartości projektów, co w praktyce oznacza, że każdy projekt uzyskał dofinansowanie w maksymalnym możliwym rozmiarze.

Przemysław Wróbel: Rzeczywiście, większość projektów po szczegółowym ich rozpatrzeniu otrzymała 85-procentowe dofinansowanie kosztów kwalifikowanych. Ponadto, w efekcie rozdysponowania wolnych środków w ramach alokacji na podstawową listę rankingową zakwalifikowano projekt Międzygminnego Związku Komunikacyjnego Jastrzębie Zdrój „Wsparcie obsługi i bezpieczeństwa pasażerów MZK Jastrzębie  innowacyjnymi systemami informatycznymi”, natomiast na podstawową listę o obniżonym dofinansowaniu został zakwalifikowany projekt Warszawy „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w m. ST. Warszawa w latach 2011- 2014”. Projektowi Szczecina podwyższono poziom dofinansowania UE do maksymalnych 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

 

Artur Kostrzewa: Do konkursu zostało zgłoszonych 14 projektów z całego kraju. To chyba bardzo mało, może nie wszyscy mieli czas, żeby przygotować odpowiedni projekt?

Przemysław Wróbel: Konkurs został ogłoszony 29 kwietnia 2010 r. Nabór wniosków trwał od 1 czerwca do 1 września 2010 r., ale o tym było wiadomo już dużo wcześniej, bo pierwsze informacje o konkursie pojawiły się już w 2007 r. Każdy kto był zainteresowany udziałem w konkursie miał czas na przygotowanie projektu z odpowiednią dokumentacją. Ponadto  zorganizowaliśmy szkolenie  pt.: „Przygotowania wniosków o dofinansowanie wraz z załącznikami”.

Szkolenie miało na celu zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia prawidłowego wnioskowania o środki dostępne w ramach PO IiŚ, tj. wewnętrznymi procedurami konkursowymi CUPT, poprawnym wypełnianiem wniosku o dofinansowanie oraz sporządzaniem załączników do wniosku.  Szkolenie odbyło sie w maju 2010 r., czyli tuż przed ogłoszeniem konkursu i wzięło w nim udział ok. trzydziestu uczestników.

Artur Kostrzewa: Do konkursu można było zgłaszać projekty związane z transportem  drogowym, morskim i wodnym śródlądowym.

Przemysław Wróbel:  W zasadzie wszystkie projekty zgłoszone do konkursu dotyczyły transportu drogowego, a w szczególności: zarządzania ruchem, obsługi podróżnych, poboru opłat, zarządzania flotą pojazdów, zarządzania kryzysowego w transporcie, bezpieczeństwa ruchu, informacji dla podróżnych, zbierania i przetwarzania danych.

 

Artur Kostrzewa: A transport miejski?

Przemysław Wróbel:  W zakresie transportu miejskiego zostały zgłoszone projekty obejmujące zakup oraz montaż urządzeń z zakresu systemów zarządzania ruchem, w tym: systemy centralnego sterowania sygnalizacją i ruchem, systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej z równoczesną zmianą geometrii  skrzyżowań pod kątem najlepszego wykorzystania instalowanego systemu.

Powyższe projekty zostały zgłoszone przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym miasta na prawach powiatu oraz związki i porozumienia jednostek samorządu terytorialnego.


Artur Kostrzewa: W jaki sposób oceniano projekty?

Przemysław Wróbel: Kryteria, które zadecydowały o miejscu projektu na liście rankingowej były następujące: przygotowanie projektów do realizacji, tu punktowane było przygotowanie projektu pod względem administracyjno – prawnym, a także technicznym, komplementarność z innymi projektami. Inne ważne cechy projektów, to efektywność ekonomiczna, usprawnienie ruchu, współpraca z ośrodkiem naukowym w celu transferu technologii, powtarzalność projektu.

 

Artur Kostrzewa: Czy wszystkie projekty były należycie przygotowane i nie wymagały poprawek, uzupełnień?

Przemysław Wróbel: W pierwszej połowie 2011 roku dokonano oceny merytorycznej II stopnia wszystkich projektów z podstawowej listy rankingowej, a następnie  podpisano umowy z 11 Beneficjentami.

Podczas weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej Zespoły Oceniające Projekty kilkakrotnie zgłaszały do Beneficjentów prośby o uzupełnienie dokumentacji bądź jej uzupełnienie. Zauważone błędy głównie dotyczyły kwestii środowiskowych i błędów w analizie kosztów i korzyści.