Cała treść

Umowa Stowarzyszenia ITS i GDDKiA

W dniu 24.11.2011 r. Stowarzyszenie ITS oraz GDDKiA podpisali umowę, której celem jest zawiązanie i określenie zasad współpracy w zakresie  wspólnego opracowania pakietu dziewięciu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych.

O tym, że trzeba powołać grupy robocze, które będą przygotowywały propozycje standardów w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych i sposobach ich integracji, mówiono po raz pierwszy podczas śniadania biznesowego zorganizowanego przez ITS POLSKA w lipcu 2011 r.  Ustalono wtedy, że  zostaną powołane grupy robocze złożone z ekspertów, którzy będą przygotowywali propozycje standardów i integracji systemów transportowych. Rekrutowaliby się oni z firm wdrażających ITS, przedstawicieli nauki oraz administracji publicznej. Powołanie takich grup nie tylko może znacznie przyśpieszyć działania związane z budowaniem architektury ITS w Polsce, ale też wspomóc prace związane z opracowaniem planu działania na rzecz rozwoju ITS, co jest związane z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu.

Według podpisanej umowy, która ma na celu zrealizowanie w/w postulatu, zakres współpracy zostałpodzielony na 9 obszarów tematycznych, które dotyczą następujących zagadnień:

a)      „Standardy protokołów transmisji danych dla systemu zarządzania ruchem”

b)     Komunikacja i zasilanie urządzeń telematyki drogowej KSZR,

c)      Architektura teletechnicznego powiązania urządzeń w systemach KSZR

d)     Architektura  tzw. „Hurtowni Danych” w obszarze oddziaływania KSZR

e)      Zasady gromadzenia, archiwizacji i wykorzystania danych pozyskanych z KSZR

f)       Aplikacje dedykowane do krótko i długo terminowych prognoz ruchu
na podstawie danych archiwalnych oraz aktualnych z czasu rzeczywistego

g)      Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowej

h)     Standard definiowania obszarów detekcji ruchu

– Nasze obowiązki sprowadzają się do wyłonienia niezależnych ekspertów do dziewięciu zespołów tematycznych oraz zapewnienia reprezentacyjnego składu grup roboczych i wsparcia organizacyjnego – powiedział Marek Litwin, prezes Stowarzyszenia ITS POLSKA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umowa podpisana została podczas spotkania ERTICO i ITS Nationals „Network Meetings of ITS National Associations” w Łodzi, organizowanym przez ITS POLSKA.