Cała treść

Dziewięć specyfikacji technicznych

21 grudnia odbyło się spotkanie w sprawie rozpoczęcia działalności grup powołanych do opracowania dziewięciu specyfikacji technicznych standaryzujących przygotowania i realizację projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele GDDKiA, ITS Polska oraz przewodniczych grup.


W siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 21 grudnia odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące opracowania pakietu dziewięciu Specyfikacji Technicznych niezbędnych do usystematyzowania i standaryzacji procesu przygotowania i realizacji projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych.
O potrzebie powołania grupy do takiego działania mówiono już w lipcu tego roku (czytaj więcej), zaś pod koniec listopada została w tej sprawie podpisana umowa (czytaj więcej). Na jej mocy Stowarzyszenie ITS POLSKA ma wyłonienić niezależnych ekspertów do dziewięciu zespołów tematycznych oraz zapewnić reprezentacyjny skład grup roboczych. W spotkaniu wzięło udział dziewięciu ekspertów z branży ITS, który zostali zaproszeni do pełnienia funkcji przewodniczących poszczególnych grup roboczych. Należą do nich: Prof. Jerzy Mikulski (Standardy protokołów transmisji danych dla Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem), prof. Mirosław Sergiejczyk (Komunikacja i zasilanie urządzeń telematyki drogowej KSZR), inż. Andrzej Kobuszewski (Architektura teletechnicznego powiązania urządzeń w sieci KSZR), mgr Piotr Krukowski (Architektura hurtowni danych w obszarze oddziaływania KSZR), Piotr Olszewski (Zasady gromadzenia, archiwizacji i wykorzystania danych pozyskanych z KSZR), prof. Wojciech Suchorzewski (Aplikacje dedykowane do krótko i długoterminowych prognoz ruchu na podstawie danych archiwalnych oraz aktualnych z czasu rzeczywistego), Jacek Doliński (Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowej), dr Mariusz Kaczmarek (Standard definiowania obszarów detekcji ruchu) i dr Tomasz Kamiński (Standard realizacji mediów do łączności i transmisji danych KSZR).
Podczas spotkania omawiano szczegóły dotyczące zawierania umów pomiędzy przewodniczącymi grup roboczych a GDDKiA, zakresu pracy i zadań, powoływania członków grup roboczych. Ustalano też szczegóły dotyczące organizacji przyszłych zebrań przewodniczących grup roboczych. Najprawdopodobniej już na początku przyszłego roku zostaną podpisane umowy z przewodniczącymi grup i rozpocznie się pierwszy, 4-miesięczny okres ich działania podczas którego nastąpi przegląd norm i specyfikacji technicznych z zakresu działania każdej z grup. Dzięki temu opracowana przez każdą grupę dokumentacja będzie zgodna z obowiązującą dokumentacją co pozwoli m.in. wyeliminować przeciąganie się przetargów z powodów niezgodności formalnych.