Cała treść

Eksperci do Grup Roboczych wybrani

21 lutego w siedzibie GDDKiA zostały podpisane umowy z ekspertami kluczowymi – liderami Grup Roboczych. Liderzy Grup Roboczych stają się w myśl umowy przedstawicielami GDDKiA. Na spotkaniu przyjęto także termin rozpoczęcia prac – 5 marca 2012 roku. Projekt będzie trwał cztery miesiące.

W grudniu 2011 r. odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie rozpoczęcia działalności grup powołanych do opracowania dziewięciu specyfikacji technicznych standaryzujących przygotowania i realizację projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem inteligentnych systemów transportowych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele GDDKiA, ITS Polska oraz przewodniczych grup.

Zgodnie z ówczesnymi ustaleniami, w lutym odbyło się spotkanie podczas którego zostały podpisane umowy z liderami dziewięciu Grup Roboczych, którymi zostali: Prof. Jerzy Mikulski (Standardy protokołów transmisji danych dla Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem), prof. Mirosław Sergiejczyk (Komunikacja i zasilanie urządzeń telematyki drogowej KSZR), inż. Andrzej Kobuszewski (Architektura teletechnicznego powiązania urządzeń w sieci KSZR), mgr Piotr Krukowski (Architektura hurtowni danych w obszarze oddziaływania KSZR), Piotr Olszewski (Zasady gromadzenia, archiwizacji i wykorzystania danych pozyskanych z KSZR), prof. Wojciech Suchorzewski (Aplikacje dedykowane do krótko i długoterminowych prognoz ruchu na podstawie danych archiwalnych oraz aktualnych z czasu rzeczywistego), Jacek Doliński (Parametry techniczne urządzeń telematyki drogowej), dr Mariusz Kaczmarek (Standard definiowania obszarów detekcji ruchu) i dr inż. Marek Stencel (Standard realizacji mediów do łączności i transmisji danych KSZR).

Pierwsze prace zespołu ekspertów rozpoczną się w marcu. Podczas 4-miesięcznego okresu ich działania nastąpi przegląd norm i specyfikacji technicznych z zakresu działania każdej z grup. Dzięki temu opracowana przez każdą grupę dokumentacja będzie zgodna z obowiązującą dokumentacją co pozwoli m.in. wyeliminować przeciąganie się przetargów z powodów niezgodności formalnych.