Cała treść

Trzy oferty na realizację gliwickiego ITS

ZDM w Gliwicach prowadzi postępowanie przetargowe na modernizację 45 skrzyżowań, instalację punktów pomiarowych natężeń ruchu oraz przygotowanie nowej siedziby centrum zarządzania ruchem. Na inwestycję przeznaczono 24,5 mln zł. W postępowaniu złożono trzy oferty z cenami od 13,4  do 29 mln zł.

Pierwszy termin składania ofert wyznaczono na 1 lutego 2012 r., jednak do zamawiającego wpłynęło 105 pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W efekcie udzielonych wyjaśnień konieczna była zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. Zmiany w ogłoszeniu były na tyle istotne, że zaszła konieczność przedłużenia terminu składania ofert do 23 lutego (szczegółowo pisaliśmy na ten temat tu).

W przetargu złożono 3 oferty. Są to w kolejności:

  1. Alpinie-Enegrie Polska sp. z o.o. ze Świdnicy z ceną 17 759 647, 38 zł
  2. Hiszpańska Aeronaval de Construcciones e Instalaciones z Madrytu z ceną 13 442 000, 01 zł
  3. Konsorcjum firm: PRUiM S.A z Gliwic, ZIR-Systemy starowania Ruchem z Bytomia, Alto Computers z Zabrza i ML System z Rzeszowa z ceną 29 071 439, 22 zł.

Obecnie komisja przetargowa weryfikuje oferty. Wyłonienie wykonawcy robót może potrwać nawet kilka tygodni ze względu na stopień skomplikowania inwestycji i konieczność wezwania do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Tak zwany termin związania z ofertą w tego typu postępowaniu wynosi 60 dni licząc od terminu składania ofert  i w tym czasie powinna zostać podpisana umowa z wyłonionym wykonawcą – tłumaczy Paweł Pendziałek,  główny specjalista ds. zamówień publicznych w Zarządzie Dróg Miejskich w Gliwicach. – Stanie się tak pod warunkiem, że nie zaistnieją okoliczności mogące mieć wpływ na przedłużenie tego terminu, takie jak na przykład wniesienie odwołania przez jednego z wykonawców.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest etap I część II zadania 8.3 – wykonanie włączenia do systemu 45 skrzyżowań na terenie Miasta Gliwice z niezbędną modernizacją, oraz zaprojektowanie i wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem.

Zamówienie obejmuje: instalację i uruchomienie punktów pomiarowych natężeń ruchu pojazdów na wlotach ulic w obszarze 16 skrzyżowań z sygnalizacjami świetlnymi zlokalizowanymi na terenie Gliwic. Wdrożenie systemu automatycznego pobierania danych z punktów pomiarowych do systemu składowania danych i uruchomienie aplikacji udostępniającej dane o natężeniach ruchu pojazdów na stanowiskach wizualizacji graficznej w Centrum Sterowania Ruchem określonym sterownikom sygnalizacji świetlnej oraz na witrynie WWW.

Wykonanie przebudowy technicznej skrzyżowań obejmującej: rozbudowę eksploatowanych sterowników, instalację detektorów pojazdów (wideo detekcja) i pieszych (przycisków dla pieszych), wymianę osprzętu sygnalizacji (maszty, sygnalizatory), aktualizację programów pracy sygnalizacji. Przebudowa skrzyżowań obejmuje instalację na 45 skrzyżowaniach kamer monitoringu miejskiego zapewniających obserwowanie obszaru wewnątrz skrzyżowań i na ich wlotach oraz zapewnienie przesyłu obrazów z kamer do Centrum Sterowania Ruchem w ZDM Gliwice ul. Płowiecka 31 i systemu składowania danych. Instalację na 45 skrzyżowaniach punktów dostępowych IT do sieci WiMAX oraz siec zapasowej opartej na nieprzewodzącym impulsów elektrycznych medium transmisji o prędkości przesyłu danych minimum 4 x 1Gbit/s.
Wykonanie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń Centrum Sterowania Ruchem w budynku ZDM Gliwice przy ulicy Płowiecka 31 oraz dostawy wyposażenia dla 6 stanowisk operatorskich oraz urządzeń wizualizacji sterowania ruchem na skrzyżowaniach. Dostawę i uruchomienie serwerów oraz stanowisk operatorskich w Centrum Sterowania Ruchem w ZDM Gliwice.