Cała treść

Nowy termin przetargu na poznański ITS

Poznański ZDM ogłosił przetarg na “Realizację Projektu System ITS Poznań”. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29 marca 2012 r. To już drugie przesunięcie teminu zakończenia zbierania ofert.

„System ITS Poznań” dofinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3. „Rozwój inteligentnych systemów transportowych” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłosił termin składania ofert na realizację systemu ITS Poznań. Pierwotnie zakończenie zbierania ofert było przewidziane na koniec stycznia, później zostało przesunięte o dwa tygodnie do 13 lutego (szerzej na ten temat pisaliśmy tu). O ile zmieniają się terminy zakończenia składania ofert, to projekt samej inwestycji pozostaje bez zmian.

Zakres projektu obejmuje przede wszystkim:
– zaprojektowanie i wdrożenie otwartej platformy informatycznej, integrującej istniejące i planowane moduły systemu ITS , która zapewni współdzielenie danych i informacji,
– opracowanie i wdrożenie modelu ruchu na sieci ulic miasta Poznania- umożliwiającego krótkookresową predykcję stanów ruchu; dzięki temu możliwe stanie się dynamiczne, odbywające się w czasie zbliżonym do rzeczywistego zarządzanie ruchem miejskim, w tym przeciwdziałanie i rozładowywanie zatłoczeń miejskiej sieci komunikacyjnej,
– realizację systemu informacji dla podróżnych zarówno przed jak i w trakcie podróży przez miejski planer podróży dostępny przez stronę internetową, urządzenia mobilne, gdzie dostępne będą m.in. informacje o stanie, obciążeniach sieci i ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz przez systemu tablic i znaków zmiennej treści informujących i kierujących pojazdami o np. zagrożeniach lub zalecanych objazdach, w celu umożliwienia dynamicznego oraz taktycznego zarządzania ruchem z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w mieście, w tym zarządzania kryzysowego (obsługa wypadków drogowych, katastrof, obsługa imprez masowych, przeprowadzanych robót drogowych, itp.); tablice informacyjne pojawią się również na przystankach tramwajowych w celu zapewnienia aktualnych informacji o rzeczywistym czasie przybycia danej linii,
– rozbudowę systemu priorytetów dla tramwajów oraz autobusów w celu przyspieszenia transportu publicznego; system ten będzie otwarty na potencjalną możliwość wykorzystania przez służby interwencyjne, karetki itp.
– ponadto wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne wspierające zarządzanie parkingami oraz bezpieczeństwem w mieście

Całkowita wartość projektu: 103 096,5 mln zł, z czego wydatki kwalifikowane: 93,9 mln zł a planowana wartość dotacji: 79,8 mln zł (85 proc.).
Wdrożenie systemu zrealizowane będzie w południowo–zachodniej części miasta, tj. na obszarze ograniczonym ulicami Dąbrowskiego – Roosevelta – Głogowską oraz zachodnią granicą miasta. Planowany termin zakończenia prac: IV kwartał 2014 roku.

Źródło: ZDM Poznań