Cała treść

Przetarg na SZR w Białymstoku

W Białymstoku ogłoszono przetarg na realizację trzeciego etapu zaprojektowania i budowy Systemu Zarządzania Ruchem na obszarze Miasta Białegostoku w ramach projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta Białegostoku.

21 marca białostocki Urząd Miejski ogłosił zmodyfikowany przetarg związany z budową systemu ITS.

Celem wprowadzenia systemu jest osiągnięcie następujących właściwości funkcjonalnych:
–  zwiększenie średniej prędkości komunikacyjnej pojazdów transportu publicznego,
– zmniejszenie średnich strat czasu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
– zmniejszenie liczby zatrzymań dla ruchu kołowego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
– brak wzrostu sumarycznych długości kolejek na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną.

Zakres zamówienia obejmuję zaprojektowanie i budowę Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w oparciu
o istniejącą i konieczną do rozbudowy infrastrukturę sieci kanalizacji teletechnicznej i urządzeń sterowania
ruchem, w skład którego wchodzi 11 elementów:
1) Centrum Zarządzania Ruchem (CRZ).
2) podsystem obszarowego sterowania ruchem przy użyciu sygnalizacji świetlnych,
3) podsystem priorytetów dla pojazdów transportu publicznego,
4) podsystem prowadzenia ruchu przy użyciu tablic i znaków o zmiennej treści,
5) podsystem wykrywania i zarządzania zdarzeniami drogowymi,
6) podsystem monitoringu skrzyżowań pod kątem rejestracji przebiegu zdarzeń drogowych,
7) podsystem rejestracji wjazdu na czerwonym świetle,
8) podsystem informacji dla podróżujących
9) podsystem łączności,
10) sieć kanalizacji teletechnicznej,
11) urządzenia pomiarowe w newralgicznych punktach niewyposażonych w sygnalizację świetlną,
zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ.

Źródło: bip.bialystok.pl