Cała treść

Aktualizacja list rankingowych dla Działania 7.4, 8.1 oraz 8.2 POIiŚ

W dniu 27.04.2012 r. Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zatwierdziła aktualizację list rankingowych dla Działania 7.4 POIiŚ Rozwój Transportu Intermodalnego oraz Działania 8.2 POIiŚ Drogi krajowe poza siecią TEN-T, dodatkowo w dniu 07.05.2012 r. Instytucja zatwierdziła również aktualizację listy rankingowej dla konkursu w Działaniu 8.1 POIiŚ – Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Konieczność aktualizacji list rankingowych dla niniejszych działań podyktowana była stopniowym uwalnianiem środków na dofinansowanie projektów w wyniku sporządzania aneksów do umów o dofinansowanie po podpisaniu wszystkich kontraktów w ramach projektów oraz podpisywanych umów o dofinansowanie na kwoty w których występują różnice w stosunku do obowiązujących list rankingowych. Ponadto w ramach konkursu z Działania 7.4. jeden z beneficjentów wycofał swój projekt oraz w wyniku zakończenia procedury odwoławczej zaistniała możliwość rozdysponowania rezerwy odwoławczej.

7.4 POIiŚ Rozwój Transportu Intermodalnego – powstałą oszczędność rozdysponowano na zwiększenie dofinansowania projektu pn. Budowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Kutno, natomiast projekty znajdujące się dotychczas na liście rezerwowej, tj.:. Budowa i wyposażenie kolejowego terminalu intermodalnego na stacji Poznań Franowo – Etap IA oraz Budowa Intermodalnego Terminalu Kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny, zostały przeniesione na listę podstawową projektów.

8.1 POIiŚ Bezpieczeństwo ruchu drogowego – powstała oszczędność w pierwszej kolejności zasiliła projekt z listy podstawowej o obniżonym dofinansowaniu pn. Budowa kładki dla pieszych w km 692+200 drogi krajowej nr 7 w miejscowości Jawornik, nastąpiło również zwiększenie przyznanego dofinansowania UE dla projektu z listy rezerwowej pn. Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie, który został przeniesiony na listę podstawową o obniżonym dofinansowaniu.

8.2 POIiŚ Drogi krajowe poza siecią TEN-T – oszczędność zasiliła projekt pn. Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach, który aktualnie znajduje się na liście podstawowej o obniżonym poziomie dofinansowania.

Przyznane kwoty dofinansowania ze środków UE dla projektów z list podstawowych są zgodne z zawartymi i aneksowanymi umowami o dofinansowanie projektów i wynikają z sukcesywnej realizacji inwestycji.

(Źródło: CUPT)