Cała treść

Ocena postępów w realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko

Z końcem kwietnia w Warszawie odbyło się XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko podczas, którego oceniono stan realizacji programu, omówiono także kwestię przesunięcia środków z sektora kolejowego na drogi.

XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko

Adam Zdziebło wiceminister rozwoju regionalnego ogólny stan zaawansowania programu ocenił pozytywnie. Jak stwierdził efekty programu są coraz bardziej widoczne.
Dyrektor Departmentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych Monika Pałasz zaprezentowała aktualny stan realizacji Programu. – Kontraktacja wg stanu na koniec marca 2012 r. wynosi 84,3 mld zł, czyli 72 proc. dostępnej puli. We wnioskach o płatność beneficjenci zawnioskowali już o zwrot z UE  31,6 mld zł, czyli 27 proc. alokacji. Przypomniała również o zmianach w Programie zaakceptowanych przez
Komisję Europejską w grudniu ubiegłego roku.
Przyznano wówczas dodatkowe środki z:
•    krajowej rezerwy wykonania (157 mln euro) na Priorytety VIII (transport), XI (kultura), XII ( zdrowie) i XIII (szkolnictwo wyższe),
•    dostosowania technicznego (267 mln euro) na Priorytety I (gospodarka wodno-ściekowa, VI (drogowa i lotnicza sieć T-ENT), VIII i XI.

(Żródło: www.cupt.gov.pl)

W kwietniu 2012 roku Komisja Europejska zrefundowała kwotę blisko 1,077 mld zł z tytułu wydatków poniesionych przez GDDKiA w ramach projektów drogowych realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekty realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad z POIiŚ przyniosły już Polsce refundację na poziomie blisko 19,5 mld złotych, od początku realizacji tego Programu, tj. od 2007 roku.

(Źródło: www.cupt.gov.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Źródło: www.pois.gov.pl)