Cała treść

Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

7 czerwca br. Maciej Jankowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, w sesji dotyczącej transportu, która odbyła się w Luksemburgu. Ministrowie przyjęli podejście ogólne do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia zasad i procedur w związku z wprowadzeniem ograniczeń działalności odnoszących się do poziomu hałasu w portach lotniczych Unii Europejskiej. Proponowany tekst stwarza lotniskom, regionom oraz europejskim liniom lotniczym odpowiednie warunki do wykonywania operacji lotniczych na lotniskach europejskich, przy jednoczesnym zmniejszeniu uciążliwości akustycznych dla mieszkańców pobliskich osiedli. Polska głosowała za przyjęciem podejścia ogólnego.
Podczas posiedzenia przyjęto też częściowe podejście ogólne do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji i eksploatacji europejskich systemów radionawigacji satelitarnej. Projekt ten tworzy ramy finansowe i organizacyjne dla europejskich programów nawigacji satelitarnych EGNOS i Galileo.
Rozporządzenie będzie obowiązywać w okresie Wieloletnich Ram Finansowych (2014-2020), kiedy to ukończona zostanie budowa systemu Galileo. Dzięki temu Unia Europejska będzie dysponować własnym, niezależnym systemem nawigacji satelitarnej o najwyższych parametrach technologicznych. Przyjęcie rozporządzenia przyczyni się do racjonalizacji i optymalizacji istniejących obecnie struktur zarządzania tymi programami. Polska opowiedziała się za przyjęciem projektu.
Ministrowie transportu przyjęli także częściowe podejście ogólne do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument Łącząc Europę (the Connecting Europe Facility – CEF). Przedstawiciel Polski, uwzględniając wyniki dyskusji oraz mając na uwadze strategiczny charakter projektu dla przyszłych interesów Polski w obszarze transportu, telekomunikacji i energii, wyraził poparcie dla przyjęcia częściowego podejścia ogólnego. W toku prowadzonych negocjacji na forum grup roboczych Rady UE (Komitet Budżetowy oraz sektorowe grupy robocze) uwzględnione zostały korzystne dla Polski rozwiązania oraz projekty, dzięki którym wzrosły szanse na poprawę infrastruktury o znaczeniu europejskim na terenie Polski, przy wykorzystaniu środków w ramach CEF. Podczas posiedzenia ministrowie przyjęli tylko część rozporządzenia, dotyczącą zagadnień sektorowych (transport, telekomunikacja, energia). Część finansowa projektu dyskutowana jest w ramach negocjacji w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych 2014-2020 oraz rozporządzenia finansowego.
Ministrowie przyjęli również sprawozdanie z postępów prac do propozycji dyrektyw dotyczących Międzynarodowej Konwencji o Pracy na Morzu z 2006 r. – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/16/WE w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu. Projekty mają na celu pełne wdrożenie przepisów Konwencji o pracy na morzu. Zapewnią jednolite stosowanie przepisów Konwencji w państwach członkowskich UE.
Na posiedzeniu odbyła się także debata orientacyjna ministrów w sprawie projektu pilotażowego „Niebieski Pas”, dotyczącego ułatwień dla transportu morskiego w ramach Unii Europejskiej, poprzez uproszczenie formalności administracyjnych wymaganych od operatorów statków.


(Źródło: www.transport.gov.pl)