Cała treść

Inteligentne Systemy Transportowe – cywilizacyjny skok na drogach

Dnia 23 maja br., w ramach V Polskiego Kongresu ITS, odbył się panel dyskusyjny zorganizowany przez Stowarzyszenie ITS Polska oraz Dziennik Gazeta Prawna. Jego przedmiotem były wybrane aspekty polskiego rynku ITS. Zaproszenie do dyskusji przyjęli: Marek Litwin – prezes ITS POLSKA, Paweł Stelmaszczyk – dyrektor wydziału Inteligentnych Syste­mów Transportowych w Komisji Europejskiej,  Andrzej Maciejewski – zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Kra­jowych i Autostrad, Piotr Krukowski – główny specjali­sta w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, odpowie­dzialny za realizację Systemu ITS oraz Marek Cywiński – dyrektor zarzą­dzający Kapsch Telematic Services. Prowadzącym debaty był Robert Olesiński z Dziennika Gazeta Prawna. Debata, która była zwieńczeniem drugiego dnia kongresu poruszała m. in. takie kwestie jak: stan legislacyjno – organizacyjny, telematyka, strategia rozwoju, źródła finansowania etc. Uczestnicy debaty doszli do wielu interesujących i niezwykle istotnych dla prawidłowego rozwoju ITS wniosków, np.:

  • Marek Litwin (prezes ITS POLSKA) podczas debaty zauważył, że ,,… za mało jest przykładów pozytywnego wpływu jaki systemy ITS wywie­rają na jakość i bezpieczeństwo ruchu. A przecież na polskich drogach ginie rocznie ok. 5 tys. osób. Warto więc wdrażać ITS i poprawiać bezpieczeństwo na drogach.’’;
  • Andrzej Maciejewski (zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Kra­jowych i Autostrad) podkreślił, że interopera­cyjność systemów krajowych ,,…może być osiągnięta, gdy zapewnimy konkurencyjność dostawców ubiegających się o różnego rodzaju zamówie­nia publiczne jednostek admi­nistracji publicznej na szcze­blu centralnym i na szczeblach regionalnych. Obowiązkiem GDDKiA jest stworzenie ta­kich wymagań technicznych i proceduralnych, które zagwa­rantują, że wdrażane systemy będą ze sobą współpracować…’’;
  • Paweł Stelmaszczyk (dyrektor wydziału Inteligentnych Syste­mów Transportowych w KE), w trakcie debaty mówił o tym, że ,,…miękka infrastruk­tura ITS jest postrzegana jako integralny element przyszłej infrastruktury transportowej w UE. KE zaleca, by już dzisiaj uwzględniać ITS w fazie pla­nowania nowych inwestycji infrastrukturalnych i potem monitorować, czy nowobu­dowane szlaki komunikacyj­ne są wyposażane w inteli­gentne systemy planowania przewozów, czy zarządzania ruchem…’’;
  • Marek Cywiński (dyrektor zarzą­dzający Kapsch Telematic Services) przekonywał, że ,,… wdrożenie systemu opłat za wjazd do centrum to nie jest wyłącznie pomysł na zasilanie budżetu miasta. Mieszkańcy miast bardzo ce­nią sobie ekologiczne efekty tych przedsięwzięć – zmniej­szenie ruchu i emisji. Paradok­salnie skutkiem odkorkowa­nia centrów miast jest większy napływ turystów. W związku z tym przychody podmiotów lękających się wprowadzenia opłat za wjazd do centrum (np. punktów handlowych, restauracji itd.) zamiast spaść wzrosły.’’;
  • Piotr Krukowski (główny specjali­sta w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu), postulował do KE by ,,…jeszcze raz przemyślała sprawę: w imię jakich racji obciążać kierowców kosztami budowania interoperacyjności w skali kraju i Europy? Koszt wymia­ny systemów niespełniających wymagania interoperacyjności spadnie na podatników, a czy oni tego potrzebują i chcą? Może zamiast wprowadzać regulacyjne zobowiązania le­piej byłoby przedstawić krajom członkowskim UE propozycję interoperacyjności wraz z ze­stawieniem argumentów za i przeciw.’’.

Doskonałym podsumowaniem debaty była wypowiedź Marka Cywińskiego (dyrektor zarzą­dzający Kapsch Telematic Services), który zauważył, że ,,Instalacja roz­wiązań ITS to skok cywilizacyj­ny na drogach i źródło cennych informacji o ruchu. Dziś zda­jemy sobie sprawę, że nie spo­sób już budować, utrzymywać i modernizować infrastruktu­ry drogowej bez zastosowania ITS. Dlatego śladem rozwią­zań wdrażanych w skali ogól­nopolskiej na drogach ekspre­sowych powinny teraz pójść lokalne samorządy, nie tylko w miastach. Warto przy tym pamiętać, że bodźce ekono­miczne (mandaty) i prawne (zakazy) nie wpływają na za­chowania kierowców tak sku­tecznie jak kombinacja tych bodźców wzmacniana stoso­waniem rozwiązań ITS.’’. Cały tekst debaty dostępny tutaj.

 

(Źródło: www. itspolska.pl)