Cała treść

Bezzałogowy samolot stratosferyczny Phoenix

Bezzałogowy samolot stratosferyczny, stanowiący platformę przeznaczoną do szeroko pojmowanego monitoringu jest przedmiotem prac projektu badawczo – rozwojowego „Phoenix”. Prace w Instytucie Lotnictwa rozpoczęły się z dniem 1 stycznia i zaplanowane są do 31 grudnia 2013 roku. Wartość projektu opiewa na kwotę 10 312 400,00 zł, wkład Unii Europejskiej to 8 765 540,00 zł. W projekcie wykorzystana zostanie nowa koncepcja prowadzenia obserwacji, oparta o bezzałogowy samolot stratosferyczny zasilany energią elektryczną otrzymaną z ogniw słonecznych i akumulatorów. Rozwiązanie to jest tańsze i efektywniejsze niż stosowane obecnie na rynku świadczenia usług monitoringu samoloty i satelity, charakteryzując się przy tym szeregiem właściwości niespotykanych w dotychczasowych rozwiązaniach tego problemu. Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kierownikiem projektu został Krystian Woźniak.

O projekcie:
Celem ogólnym projektu jest poprawa innowacyjności i w konsekwencji zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie skali wykorzystywania innowacyjnych dla gospodarki rozwiązań technologicznych, dzięki realizacji badań mających na celu stworzenie platformy obserwacyjnej, która umożliwi tanią i efektywną obserwację wybranych obszarów, w czasie rzeczywistym.
Celem bezpośrednim projektu jest rozpowszechnienie wykorzystania ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań w lotnictwie dzięki opracowaniu prototypu bezzałogowego samolotu stratosferycznego stanowiącego platformę przeznaczoną do szeroko pojmowanego monitoringu. Wykorzystana zostanie nowa koncepcja prowadzenia obserwacji oparta o bezzałogowy samolot zasilany energią elektryczną otrzymaną z ogniw słonecznych i akumulatorów. Rozwiązanie to jest tańsze i efektywniejsze niż stosowane obecnie na rynku świadczenia usług monitoringu samoloty i satelity, charakteryzujące się przy tym szeregiem właściwości nie spotykanych w dotychczasowych rozwiązaniach tego problemu. Przez monitoring rozumiane jest prowadzenie ciągłej obserwacji terenów, zarówno w dzień jak i w nocy, wykorzystywane przy śledzeniu przebiegu klęsk żywiołowych i ocenianie powstałych przez nie szkód, wsparcie akcji ratowniczych, prowadzenie rozpoznania w ramach systemu dowodzenia, wykrywanie i śledzenie ruchu w rejonie przygranicznym, nadzór nad wybranymi obiektami przemysłowymi, prowadzanie pomiarów wpływu zanieczyszczeń na górne warstwy atmosfery a także mapowanie terenów wykorzystywane w kartografii przy sporządzaniu map.

(Źródło: www.phoenix-uav.com)