Cała treść

Program Infrastruktura i Środowisko – postępy w realizacji

Dnia 20.06.2012r w Warszawie, odbyło się XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Infrastruktura i Środowisko. Podczas wczorajszego posiedzenia podsumowano realizację Programu w 2011 roku, zaprezentowano także obecny stan wdrażania oraz przykłady dobrych praktyk. Spotkaniu przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego  Adam Zdziebło. W zeszłym roku dokonano dwóch zmian Programu Infrastruktura i Środowisko. W sierpniu, podniesiono poziom dofinansowania w VII priorytecie Transport przyjazny środowisku, a w grudniu dodane zostały środki z krajowej rezerwy wykonania i dostosowania technicznego o łącznej wysokości ponad 424,3 mln euro. Uwzględniono również zmiany odnoszące się do Strategii Europa 2020 oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.
W sierpniu zeszłego roku zaktualizowano również listę projektów indywidualnych w Programie. Na liście podstawowej obecnie znajduje  się na 347 projektów o szacowanej wartości unijnego dofinansowania 86 mld zł. W trybie konkursowym podpisano łącznie 1120 umów o wartości dofinansowania bliskiej 19 mld zł.
Według stanu na początek czerwca 2012 r. podpisane w Programie Infrastruktura i Środowisko 1724 umowy konsumują 73 proc. alokacji. Całkowita wartość tych inwestycji to blisko 167,5 mld zł, w tym 86,6 mld zł unijnego dofinansowania. Większość środków zostało już rozdysponowanych w poszczególnych sektorach, w transporcie  ich wykorzystanie kształtuje się na poziomie 70 proc.
W ramach tych umów  przebudowane będzie 426 km linii kolejowych, a wybudowane zostanie 433 km autostrad.

(Źródło: www.pois.gov.pl)