Cała treść

Instytucja Pośrednicząca PO IiŚ zatwierdziła aktualizację list rankingowych dla działania 8.2, 8.3 i 8.4

Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w dniu 29.06.2012 r. zatwierdziła aktualizację list rankingowych dla Działania 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T, Działania 8.3 – Rozwój ITS oraz Działania 8.4 – Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego. Konieczność aktualizacji list rankingowych dla niniejszych działań podyktowana była stopniowym uwalnianiem środków na dofinansowanie projektów w wyniku sporządzania aneksów do umów o dofinansowanie po podpisaniu wszystkich kontraktów w ramach projektów oraz przyjęciem nowego kursu stosowanego do przeliczenia alokacji POIiŚ wynoszącego aktualnie 4,3873 PLN/EUR.
Umowy o dofinansowanie projektów będą mogły być zawarte na kwoty zgodne z alokacją dostępną na dzień zawierania umów, co uzależnione będzie od obowiązującego wtedy kursu przeliczeniowego.
Konkurs 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T – w wyniku przeliczenie alokacji po aktualnym kursie wygenerowane zostały dodatkowe środki w wysokości 48,31 mln PLN (po uwzględnieniu limitów kontraktacji z okresu 6.06-5.07.2012 r.), nastąpiło zwiększenie środków UE dla projektu o obniżonym dofinansowaniu, tj.: inwestycji Miasta Kielce, projekt pt.: Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach, do kwoty 122,33 mln PLN (około 66% kosztów kwalifikowanych).
W związku z rezygnacją Miasta Ostrołęki z realizacji projektu, wykreślono z listy rezerwowej projekt pt.: Przebudowa drogi krajowej nr 61 w Ostrołęce.
Konkurs 8.3 Rozwój ITS – w wyniku przeliczenia alokacji po aktualnym kursie wygenerowane zostały dodatkowe środki w wysokości 29,88 mln PLN (po uwzględnieniu limitów kontraktacji z okresu 6.06-5.07.2012 r.), nastąpiło zwiększenie środków UE dla projektu o obniżonym dofinansowaniu, tj.: inwestycji Miasta Stołecznego Warszawa, projekt pn. Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w m.st. Warszawie w okresie 2011-2014, do kwoty 86,37 mln PLN (85% kosztów kwalifikowanych) oraz na dofinansowanie projektu z listy rezerwowej, tj.: inwestycji Gminy Legnica, projekt pn.: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnica, do kwoty 19,89 mln PLN (85% kosztów kwalifikowanych).
Obecnie wolne środki w ramach konkursu działania 8.3 wynoszą 1,93 mln PLN.
Konkurs 8.4 Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego – w wyniku przeliczenia alokacji po aktualnym kursie wygenerowane zostały dodatkowe środki w wysokości 14,46 mln PLN (7,35 mln po uwzględnieniu limitów kontraktacji z okresu 6.06-5.07.2012 r. oraz 7,11 mln oszczędności wygenerowanych przez podpisanie aneksów do UoD), co pozwoliło na przyznanie środków projektowi rezerwowemu PL Łodzi, projekt pn.: Zwiększenie bezpieczeństwa operacyjnego Portu Lotniczego Łódź w zakresie zimowego utrzymania lotniska, w kwocie 5,16 mln PLN. W związku z tym, że PL Szczecin Goleniów nie przesłał wymaganej w II etapie oceny dokumentacji, projekt Montaż systemu naziemnego oznakowania nawigacyjnego CAT II na lotnisku Szczecin – Goleniów, został przesunięty na listę rezerwową i otrzymał status projektu rezerwowego, a całość wolnych środków (22,87 mln) przeznaczona została na inwestycje w PL w Łodzi. Pozwoli to na realizacje inwestycji w Łodzi przy udziale EFRR na poziomie 77,5 % kosztów kwalifikowanych projektu.
Przyznane kwoty dofinansowania ze środków UE dla projektów z list podstawowych są zgodne z zawartymi i aneksowanymi umowami o dofinansowanie projektów i wynikają z sukcesywnej realizacji inwestycji.

(Źródło: www.cupt.gov.pl)