Cała treść

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, przedłożone przez Ministra TBiGM

W założeniach wskazano, że nowelizacja ustawy o drogach publicznych jest niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów Komisji Europejskiej w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych. Chodzi o stworzenie i wprowadzenie procedur regulujących funkcjonowanie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (European Electronic Toll Service – EETS), tj. usługi umożliwiającej użytkownikowi drogi uiszczenie opłaty elektronicznej (w ramach jednej umowy zawartej z jednym dostawcą usługi EETS) za pomocą jednego urządzenia pokładowego (zamontowanego w pojeździe), czyli zapewnienie jej poboru na wszystkich drogach krajów Unii Europejskiej, w tym w Polsce.
Wdrożenie usługi EETS spowoduje, że użytkownik drogi będzie otrzymywał jedną fakturę za wszystkie naliczone opłaty w całej wspólnocie w danym okresie. Wysokość tej opłaty nie będzie przekraczać wysokości opłaty krajowej. W praktyce oznacza to, że użytkownik drogi będzie mógł zawrzeć umowę o świadczenie usługi EETS z dowolnym dostawcą – bez względu na obywatelstwo, państwo pobytu i rejestrację pojazdu.
Dostawca usługi EETS dostarczy użytkownikowi urządzenie pokładowe (spełniające określone wymagania techniczne) i zapewni serwis. Urządzenie pokładowe to zestaw sprzętów i oprogramowania, niezbędnych do zrealizowania usługi EETS, instalowany w pojeździe w celu gromadzenia, przechowywania, przetwarzania oraz zdalnego otrzymywania/przekazywania danych.
Zgodnie z założeniami, dostawca usługi EETS będzie mógł prowadzić swoją działalność, jeśli zostanie zarejestrowany w państwie członkowskim (w którym ma siedzibę) i spełni warunki określone w informacji o obszarze EETS (chodzi o obszar poboru opłaty elektronicznej określony w dyrektywie 2004/52/WE).
Podmioty pobierające opłaty będą musiały zamieszczać na swoich stronach internetowych wykaz wszystkich dostawców usługi EETS (z którymi zawarły umowę) oraz informacje dotyczące uprawnień do dostępu do obszaru EETS.
Według polskiego prawa, podmiotami pobierającymi opłaty za poruszanie się na obszarze EETS, mogą być: GDDKiA, drogowa spółka specjalnego przeznaczenia, spółki, które zawarły umowę o budowę i eksploatację (albo wyłącznie eksploatację) autostrady, operatorzy. Przychody uzyskane przez GDDKiA z tytułu zawarcia umów z dostawcami EETS będą wpływać na konto Krajowego Funduszu Drogowego.
Zgodnie z założeniami, warunki umożliwiające oferowanie usługi EETS powinny być stworzone w październiku 2012 r.
Obecnie projektowane rozwiązania będą miały zastosowanie wyłącznie do dróg zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (na nich istnieją bowiem systemy poboru opłat w formie elektronicznej – system via Toll).
Regulacja ta powinna przynieść oszczędności głównie dla przedsiębiorstw transportowych, które nie będą musiały już kupować wielu urządzeń pokładowych dostosowanych do różnych systemów poboru opłat elektronicznych stosowanych w innych krajach unijnych, ale będą mogły użyć tylko jednego takiego urządzenia. Obecnie w Polsce kilkadziesiąt tysięcy przedsiębiorców zajmuje się wykonywaniem usług transportowych.

(Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)