Cała treść

Ruch tranzytowy na drogach województwa mazowieckiego

Problemy z ruchem tranzytowym na drogach wojewódzkich i powiatowych, jakie powstały po wprowadzeniu na drogach krajowych elektronicznego systemu poboru opłat, były tematem spotkania, które odbyło się 11 lipca br.  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Zjawisko przeniesienia ruchu ciężkiego na drogi lokalne nasiliło się po wprowadzeniu na drogach krajowych elektronicznego systemu poboru opłat dla samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t i autobusów. Z inicjatywy wicemarszałka Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego i przy współpracy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. Rafała Batkowskiego zorganizowano spotkanie, na którym dyskutowano m.in. o sposobach ograniczenia niekorzystnego zjawiska ruchu tranzytowego na drogach samorządowych. Wizytę zorganizowano w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez Zarządy Dróg Powiatowych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Zarządu Dróg Powiatowych, Inspektoratu Transportu Drogowego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
Podczas spotkania omówiono analizę zdarzeń drogowych na drogach krajowych na Mazowszu oraz drogach samorządowych przed i po wprowadzeniu elektronicznego systemu poboru opłat. Na podstawie zebranych danych wytypowane zostaną drogi samorządowe, na których występuje zwiększony ruch i wprowadzona będzie weryfikacja oznakowania w zakresie tonażu. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na potrzebę wyznaczenia miejsc do kontroli na drogach samorządowych oraz rozważenia możliwości budowy zatok do kontroli prowadzonych przez Inspektorat Transportu Drogowego i Policję, w celu wyeliminowania ruchu tranzytowego z tych dróg. Wnioski z omówionych problemów mają prowadzić do wypracowania zasad współpracy i ograniczenia zjawiska przenoszenia się ruchu ciężkiego z dróg krajowych na drogi samorządowe oraz poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

(Źródło: Samorząd Województwa Mazowieckiego)