Cała treść

Instytut Lotnictwa w badaniach nad europejskim systemem transportu przyszłości

EREA (European Research Establishments In Aeronautic) wydała raport na temat stanu prac nad opracowaniem koncepcji sytemu transportu lotniczego przyszłości Air Transport System 2050. W projekcie bierze udział 50 pracowników wiodących europejskich instytucji badawczo – rozwojowych zajmujących się tematyką lotniczą: Instytutu Lotnictwa, CIRA, DLR, INCAS, INTA, NLR i ONERA. Przedmiotem prac jest stworzenie nowego wydajniejszego europejskiego systemu transportowego poprzez zintegrowanie sieci dróg lądowych, kolejowych, powietrznych i wodnych. Dzięki temu zmniejszyłoby się uzależnienie Europy od importu ropy naftowej oraz obniżyłaby się emisja gazów cieplarnianych. System przyczyniłby się do zmiany sposobu transportu towarów i ludzi, wzrostu konkurencyjności gospodarki a poprzez duże inwestycje infrastrukturalne także do tworzenia nowych miejsc pracy. Założenia planu, którego cele mają zostać zrealizowane do 2050 roku, koncentrują się na transporcie w miastach, między nimi oraz przewozach długodystansowych. Najważniejsze z nich to: • całkowite wyeliminowanie samochodów z silnikami spalinowymi z miast; • przeniesienie w obszar transportu kolejowego lub wodnego 50% wszystkich obecnie realizowanych drogami lądowymi operacji transportowych osób i towarów na dystansach ponad 300km; • wzrost zastosowania paliw o niskiej emisji dwutlenku węgla o 40%; • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 40%. Osiągnięcie tych celów pomoże zredukować emisję gazów cieplarnianych w UE o 60 % do roku 2050. Jednocześnie zintegrowane rozwiązania transportowe łączące sieci dróg lądowych, kolej, lotnictwo i transport wodny stworzyłyby bardziej efektywną sieć transportową w UE, dzięki czemu przewóz ludzi i ładunków byłby szybszy i wydajniejszy.

(Źródło: Instutut Lotnictwa)