Cała treść

Projekt ,,Bezpieczeństwo w ruchu drogowym’’ – rozpoczęty

I Zastępca Komendanta Głównego Policji i Dyrektor Departamentu Programów Europejskich Władzy Wdrażającej Programy Europejskie uroczyście podpisali 17 lipca br. wspólny projekt „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Głównym celem tego wartego blisko 16 milionów złotych przedsięwzięcia, które zakończy się dopiero w czerwcu 2015 roku, jest obniżenie liczby wypadków, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach całego kraju – szczególnie jednak w województwie podlaskim i lubuskim. Dnia 17 lipca br. w Białymstoku odbyła się konferencja otwierająca nowy projekt Komendy Głównej Policji pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, finansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jej punktem głównym było uroczyste podpisanie przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinspektora Krzysztofa Gajewskiego oraz Dyrektora Departamentu Programów Europejskich Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Mariusza Kasprzyka wspólnej umowy w sprawie realizacji tego wartego blisko 16 milionów złotych przedsięwzięcia, które zakończy się dopiero w czerwcu 2015 roku. Jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego, jakimi są kierowcy jednośladów, osoby starsze i piesi.
Powodem realizacji projektu jest wysoka liczba wypadków drogowych na drogach całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw podlaskiego i lubuskiego, oraz obawy mieszkańców, którzy jako największe zagrożenie wskazują możliwość stania się ofiarą wypadku. Dodatkowo na podstawie statystyk wypadkowych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z tych dwóch województw, wytypowane zostały także po 3 powiaty. Realizowane w nich będą również inwestycje z zakresu infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym, których charakter zależny będzie od aktualnych potrzeb oraz zagrożeń drogowych występujących na danym terenie. W województwie podlaskim jest to powiat suwalski, siemiatycki i wysokomazowiecki, natomiast w województwie lubuskim międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński.
Harmonogram projektu i poszczególne jego zadania są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Działania wstępne, które prowadzone będą do końca I kwartału 2013 roku, obejmują przygotowanie przetargów dla poszczególnych zadań projektu oraz produkcję materiałów, które będą wykorzystane w kampanii medialnej. Natomiast w kolejnych miesiącach przyszłego roku planowane są wyjazdy przedstawicieli Polski do Szwajcarii, podczas których zostaną przedstawione do konsultacji propozycje inwestycji w wybranych powiatach. Spotkania te mają także na celu wymianę doświadczeń i tzw. „dobrych praktyk” pomiędzy szwajcarskimi, a polskimi policjantami i przedstawicielami instytucji oraz stowarzyszeń, działających na szczeblu centralnym i lokalnym, na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnym etapem projektu będzie rozpoczęty we wrześniu 2013 roku w województwie podlaskim, a w październiku w województwie lubuskim, cykl 13 szkoleń dla przedstawicieli Policji, organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego z najbardziej niebezpiecznych pod względem wypadków drogowych rejonów Polski – w sumie ponad 600 osób. Celem tych warsztatów będzie wymiana doświadczeń między przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, a Policją ruchu drogowego. W pierwszej edycji szkolenia, w obu województwach planowany jest udział przedstawicieli Szwajcarii, którzy podzielą się własnym doświadczeniem i wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podsumowaniem przedsięwzięcia będą wizyty przedstawicieli Szwajcarii w jednostkach samorządu terytorialnego, w których do końca sierpnia 2014 roku zostaną zrealizowane inwestycje poprawiające bezpieczeństwo na drogach. Dodatkowo w ramach projektu zakupionych zostanie 12 nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w videorejestratory, które będą pomagać podlaskim i lubuskim policjantom w codziennej służbie. Ponadto, aby podnieść skuteczność działań projektu i dotrzeć do jak największej liczby osób, od kwietnia do listopada 2013 roku prowadzona będzie ogólnopolska kampania społeczna, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców dwóch wyróżnionych województw. Będzie ona miała 3 odsłony skierowane do najbardziej zagrożonych uczestników ruchu drogowego – kierowców jednośladów, pieszych i seniorów.
Realizacja wszystkich zadań w ramach tego projektu oraz czerpanie wzorów rozwiązań stosowanych w Szwajcarii, pozwoli polskim policjantom pracować jeszcze skuteczniej oraz zdobyć przedstawicielom organizacji samorządowych i pozarządowych niezbędną wiedzę dotyczącą metod poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo duże znaczenie ma tu także uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego – zwłaszcza tym niechronionym, jak ważna jest rozwaga i ostrożność podczas korzystania z dróg. Natomiast wszystkie te elementy połączone ze sobą w całość są doskonałym fundamentem do zbudowania wizerunku polskich bezpiecznych dróg.

(Źródło: KWP w Białymstoku)