Cała treść

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

14 sierpnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów (wersja 3.9) zawiera następujące zmiany:
Opis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
W wyniku realokacji środków dokonano aktualizacji wielkości tzw. wydatków lizbońskich, tj. wzrost z poziomu 67,87 do poziomu 68,01 proc.
W zakresie Priorytetów VI, VII i VIII:
Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T
Z Działania 6.2. Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski do Działania 6.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T realokowano kwotę 76 445 655 euro. Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie projektów realizowanych przez GDDKiA, dla których obniżono wielkość dofinansowania ze względu na ograniczoną alokację w tym działaniu.
Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku
W Działaniu 7.1. Rozwój transportu kolejowego i 7.3. Transport miejski w obszarach metropolitalnych uzupełniono przykładowe typy projektów w zakresie zakupu i modernizacji lokomotyw spalinowych oraz zakupu taboru (EZT) spalinowego.
Z Działania 7.1. Rozwój transportu kolejowego realokowano kwoty odpowiednio 59 850 252 euro oraz 33 821 609 euro do Działania 7.2. Rozwój transportu morskiego oraz Działania 7.4. Rozwój transportu intermodalnego. Realokacja wynika z identyfikacji zapotrzebowania na dodatkowe środki w Działaniu 7.2. oraz 7.4.
Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
W Działaniu 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz 8.2. Drogi krajowe poza siecią TEN-T nazwę wskaźnika Liczba wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów) zmieniono na Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach (roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdokilometrów) a nazwę wskaźnika Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów) na Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach (liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdokilometrów). Zmiany wynikają z konieczności ujednolicenia nazewnictwa wskaźników w działaniach 8.1 i 8.2 ze wskaźnikami w działaniach 6.1 i 6.2.

(Źródło: CUPT)