Cała treść

Konsultacje projektów czterech technicznych specyfikacji interoperacyjności

Europejska Agencja Kolejowa (ERA) uruchomiła proces konsultacji społecznych projektów czterech technicznych specyfikacji interoperacyjności (TSI) dla podsystemów: Energia (TSI ENE), Infrastruktura (TSI INF), Lokomotywy i tabor pasażerski (TSI LOC & PAS), Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych (TSI SRT). Projekty wszystkich wymienionych specyfikacji obejmują swoim zakresem równocześnie system kolei konwencjonalnych i system kolei dużych prędkości. Zakres geograficzny stosowania wymagań zawartych w wymienionych TSI rozszerzony został z transeuropejskiej sieci kolejowej (TEN) na pozostałe części sieci europejskiej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie (2008/57/WE). Specyfikacja dotycząca bezpieczeństwa w tunelach (TSI SRT) zawiera wymagania dla podsystemów infrastruktura, energia, tabor i ruch kolejowy, wyłącznie w zakresie środków ukierunkowanych na minimalizację ryzyk eksploatacyjnych, wynikających ze specyfiki tuneli kolejowych.
Konsultacje z partnerami społecznymi i klientami transportu kolejowego, w sprawach które ich bezpośrednio dotyczą, stanowią obowiązkowy etap procedury opracowywania przez Agencję zaleceń dla Komisji Europejskiej. W konsultacjach mogą brać udział uprawnione polskie organizacje, których lista dostępna jest w witrynie Urzędu Transportu Kolejowego, w dziale Współpraca Międzynarodowa / Organizacje reprezentatywne w procesie legislacyjnym.
Po etapie konsultacji, projekty wymienionych TSI przekazane zostaną Komisji Europejskiej do dalszego procedowania.

(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)