Cała treść

Fundusz TEN-T – konkurs roczny 2011 rozstrzygnięty

Komisja Europejska rozstrzygnęła konkurs w ramach programu rocznego 2011. Polska otrzymała środki z Funduszu TEN-T na realizację 2 projektów o łącznej wartości 20,52 mln EUR. Przyznana pomoc finansowa wynosi 3,16 mln EUR, co stanowi 59,5% kwoty, o którą strona polska wnioskowała w ramach konkursu. Jest to 6 wynik wśród wszystkich państw UE i 2 wśród państw kohezyjnych (uprawnionych do korzystania z Funduszu Spójności).
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu prowadzonego w ramach programu rocznego 2011 przyznano środki z Funduszu TEN-T na współfinansowanie projektów w zakresie rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (Trans-European Network – Transport).
Całkowita kwota środków z Funduszu TEN-T rozdysponowana w ramach rozstrzygniętych konkursów wyniosła 198,65 mln EUR:

  • 25,92 mln EUR w ramach priorytetu „Rozwój zintegrowanego i multimodalnego systemu transportowego”;
  • 13,13 mln EUR w ramach priorytetu „Rozwój infrastruktury wspierający adaptację do zmian klimatu i redukcję wpływu transportu na środowisko”;
  • 146,63 mln EUR w ramach priorytetu ”Przyspieszenie wdrażania projektów TEN-T”;
  • 5,63 mln EUR w ramach priorytetu ”Wsparcie Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP) oraz nowatorskich instrumentów finansowych”;
  • 7,32 mln EUR w ramach priorytetu „Wsparcie długoterminowego wdrożenia sieci TEN-T, w szczególności rozwoju korytarzy”.

Polska złożyła 4 samodzielne projekty, z których 2 otrzymały dofinansowanie z Funduszu TEN-T. Są to:

  • Rozbudowa Głębokowodnego Terminalu Kontenerowego w Gdańsku, projektzgłoszony przez DCT Gdańsk S.A. Dofinansowanie: 1,78 mln EUR.

Przyznanie dofinansowania dla przedmiotowego projektu pozwoli na rozbudowę terminalu w celu zwiększenia jego przepustowości. Jest to czwarty polski projekt inwestycyjny, który otrzymał dofinansowanie z Funduszu TEN-T.

  • Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy – Grodzisk Mazowiecki – prace przygotowawcze, projekt zgłoszony przez PKP PLK S.A. Dofinansowanie: 1,38 mln EUR.

Wsparcie przez Komisję Europejską przedmiotowego projektu umożliwi, przygotowanie dokumentów do modernizacji istotnej linii Warszawskiego Węzła Kolejowego.
Ponadto wsparcie z Funduszu TEN-T otrzymały także 2 projekty, w których Polska uczestniczyła wspólnie z innymi krajami:

  • Preparatory studies and activities of the organizational structures of RFC8 “Bremerhaven/Rotterdam/Antwerp- Aachen/ Berlin-Warsaw- Terespol (Poland-Belarus border)/Kaunas” in terms of necessary measures to make the corridor operational until 10.11.2015– beneficjent po stronie polskiej: PKP PLK S.A. Projekt obejmuje przygotowanie dokumentacji umożliwiającej wdrożenie korytarza towarowego nr 8;
  • ANSPs (Air Navigation Service Providers) coordination within IDSG (Interim Deployment Steering Group) – beneficjent po stronie polskiej: PAŻP. Celem projektu jest wsparcie Komitetu Sterującego koordynującego wdrożenie inicjatywy SESAR (przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji).

Polska może korzystać ze środków Funduszu TEN-T od chwili wstąpienia do UE w 2004 r. Dotychczas otrzymano dofinansowanie dla 33 projektów z niemal wszystkich sektorów transportu – kolejowego, drogowego, lotniczego, morskiego oraz żeglugi śródlądowej w łącznej kwocie 93,67 mln EUR. Łączna wartość tych projektów wynosi 210,51 mln EUR.

(Źródło: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)