Cała treść

CUPT ogłosił konkurs dla działania 7.4 – Rozwój Transportu Intermodalnego Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla osi priorytetowych VI/VII/VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłosiła II nabór w trybie konkursowym (zamkniętym) wniosków o dofinansowanie w ramach:

  • Priorytetu VII Transport przyjazny środowisku;
  • Działanie 7.4: Rozwój transportu intermodalnego.

Dofinansowaniu podlegają projekty wskazane dla działania 7.4 – Rozwój transportu intermodalnego w punkcie 14 „Przykładowe rodzaje projektów” w szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Działanie obejmie w zależności od obszaru następujące projekty:

  1. Budowę, rozbudowę lub remont infrastruktury wchodzącej w skład kolejowych lub morskich terminali kontenerowych;
  2. Budowę, rozbudowę lub remont infrastruktury wchodzącej w skład centrum logistycznego, zlokalizowanego w porcie morskim lub na linii kolejowej;
  3. Zakup lub remont urządzeń, instalacji, systemów i wyposażenia terminala/centrum służącego zarządzaniu;
  4. Zakup lub remont taboru intermodalnego obejmującego specjalistyczne wagony oraz intermodalne jednostki ładunkowe.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów z Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi: dla Działania 7.4 – Rozwój transportu intermodalnego – 167 735 067,00 PLN.
Maksymalny udział dofinansowania ze: środków Funduszu Spójności w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi:

  • 50% – dla projektów obejmujących budowę i rozbudowę infrastruktury, urządzeń systemów instalacji oraz prace projektowe i przygotowanie dokumentacji w tym zakresie;
  • 30% – dla projektów obejmujących zakupy systemów oraz urządzeń, w tym taboru intermodalnego;
  • Minimalna wartość projektu w ramach działania – 20 000 000 PLN.

 

(Źródło: CUPT)