Cała treść

Kolejne 120 km dróg ekspresowych z dofinansowaniem unijnym

31 sierpnia 2012 roku GDDKiA podpisała umowy o dofinansowanie na odcinkach: S8 w. Walichnowy – Łódź (A1)” oraz na S14 obw. Pabianic. Wartość dofinansowania obu tych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 3,5 mld zł.
Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)” Całkowita wartość projektu to prawie 5,4 mld zł,. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 3,1 mld zł.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się w połowie 2011 roku, a zakończenie robót ma nastąpić w II kwartale 2014 roku. W ramach inwestycji przewiduje się budowę odcinka drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Wieluń (Walichnowy), a węzłem Łódź Południe (Wrocław) o długości 104,07 km. Projekt obejmuje również budowę łącznika z obwodnicą Pabianic o długości 3,32 km oraz budowę zachodniej obwodnicy miasta Sieradz o długości 6,02 km.
W ramach realizacji projektu przewiduje się również przebudowę drogi krajowej nr 14 o długości 1,15 km. Oprócz budowy drogi ekspresowej przedsięwzięcie obejmuje także: budowę 97 obiektów inżynieryjnych (79 wiaduktów, 11 mostów, 1 estakadę, 5 kładek dla pieszych oraz 1 przejazd gospodarczy ), budowę przepustów (w tym 154 przepustów pełniących rolę przejść dla zwierząt małych i płazów), budowę 30 przejść dla zwierząt średnich i dużych, budowę 3 bramownic dla nietoperzy, budowę 11 węzłów drogowych, budowę 10 Miejsc Obsługi Podróżnych, budowę 2 Obwodów Utrzymania Drogi Ekspresowej, budowę dróg dojazdowych i serwisowych, ekranów akustycznych, przebudowę dróg poprzecznych krzyżujących się z drogą ekspresową ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej bezkolizyjnego przekroczenia.
Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic”. Całkowita wartość projektu to prawie 680 mln zł,. Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 443,4 mln zł.
Realizacja inwestycji rozpoczęła się 18.06.2010 roku, a zakończenie robót nastąpiło 30.06.2012 roku. W ramach inwestycji wybudowano obwodnicę Pabianic w ciągu drogi ekspresowej S14 oraz drogi krajowej nr 14 bis o długości 15,183 km.
Przedsięwzięcie objęło swoim zakresem także: budowę 16 obiektów inżynieryjnych  (13 wiaduktów, 2 mostów oraz 1 duże przejście dla zwierząt), budowę przepustów ( w tym 5 przepustów pełniących rolę przejść dla zwierząt małych i płazów), budowę 3 węzłów drogowych, budowę łącznic, budowę dróg dojazdowych, ekranów akustycznych, przebudowę istniejących dróg przecinających projektowaną obwodnicę ze względu na konieczność dostosowania istniejącego układu komunikacyjnego do przebiegu projektowanej drogi oraz jej bezkolizyjnego przekroczenia, budowę zbiorników retencyjnych, wykonanie oświetlenia drogowego, przebudowę i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieciowych kolidujących z zaprojektowanym zakresem prac oraz oznakowanie i instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(Źródło: GDDKiA)