Cała treść

Mazowieckie: 96 mln zł dotacji na budowę i remonty dróg

1 września rozpocznie się nabór wniosków do kolejnej edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Dokumenty można składać do 28 września br. Listy rankingowe zostaną ogłoszone do 31 października. Samorządy, które otrzymają dofinansowanie będą musiały zrealizować zadanie w 2013 r. Na przebudowę, budowę oraz remont dróg w 2013 r. dla województwa mazowieckiego przeznaczona zostanie kwota 96 mln 450 tys. zł. Pieniądze zostaną rozdzielone po połowie dla gmin i powiatów. Jej wartość nie może jednak przekraczać 3 mln zł, ani 30% kosztów wydatków kwalifikowanych. Gminy i powiaty starające się o pomoc z budżetu państwa powinny między innymi przedstawić dokumentację techniczną i niezbędne pozwolenia na budowę oraz muszą być zarządcą drogi na wszystkich odcinkach objętych pracami. Gminy mogą otrzymać dofinansowanie na realizację nie więcej niż jednego zadania, natomiast decyzją wojewody mazowieckiego miasta na prawach powiatów i powiaty ziemskie mają możliwość otrzymania dofinansowania na realizację nie więcej niż dwóch zadań.
Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski oceniane będą według ośmiu kryteriów:

  • wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0-10 punktów od każdego z członków komisji);
  • spójności z siecią dróg województwa (0-7 punktów);
  • współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zadania (0-5 punktów);
  • czy droga została zniszczona w wyniku klęsk żywiołowych (0-5 punktów);
  • jej wpływu na rozwój obszarów wiejskich (0-5 punktów);
  • wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną i rynek pracy (0-3 punkty);
  • wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych (0-3 punkty);
  • wpływu na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli (0-2 punkty).

Listy rankingowe ogłoszone zostaną do 31 października 2012 r. Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
W 2012 r. w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na terenie województwa mazowieckiego realizowanych jest 30 inwestycji o łącznej wartości ponad 19 mln zł (9,9 mln zł na zadania powiatowe i 9,3 mln zł na zadania gminne). Dzięki dotacji z budżetu państwa do końca br. możliwe będzie przeprowadzenie prac na 87 kilometrach dróg Mazowsza.
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Rozwój – Dostępność jest kontynuacją rządowego programu realizowanego w latach 2008 – 2011, którego celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania. Podczas trzech edycji programu w województwie mazowieckim wybudowano lub zmodernizowano 782 km dróg – 368 km w gminach oraz 414 km w powiatach. Na 231 inwestycji jednostek samorządu terytorialnego (90 powiatowych i 141 gminnych) wojewoda przekazał 240 mln zł.

(Źródło:  Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie)