Cała treść

Konferencja lotnicza w Warszawie

Wczoraj 5 września br. w hotelu Hilton w Warszawie, rozpoczęła się dwudniowa konferencja, poświęcona aktualnym problemom lotnictwa cywilnego. Organizatorami imprezy są Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Spotkanie gromadzi wielu ekspertów technicznych oraz prawnych m.in. z wielu państw (m.in. USA, Kanada, Chiny, Korea, Niemcy, Czechy), ICAO, Komisji Europejskiej, EASA a także naukowców i przedstawicieli branży lotniczej. Konferencja jest okazją do wymiany doświadczeń i poglądów na temat najistotniejszych wyzwań przed którymi stoi lotnictwo cywilne. Spotkanie stanowi jedno z działań promocyjnych mających na celu zwiększenie szans Polski w wyborach do Rady ICAO. Konferencja stawia sobie za cel omówienie kwestii związanych z:

  • bezzałogowymi statkami powietrznymi; 
  • tematyką ochrony lotnictwa cywilnego, w tym kwestiami radzenia sobie z uciążliwymi pasażerami;
  • a także problemami związanymi z tworzeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem lotniczym.

Wśród obszarów tematycznych konferencji nie zabraknie odniesienia się do zagadnień o znaczeniu priorytetowym, tj. z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego. W toku spotkania szczególny nacisk położony zostanie na regulacje prawne oraz praktykę radzenia sobie z tzw. uciążliwymi pasażerami.
Spotkanie będzie też okazją do skonfrontowania różnych pomysłów związanych z opracowywaniem kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (Safety Management System). Omawiany system ma szczególne znaczenie, ponieważ jego celem nadrzędnym jest zapobieganie i próba zmniejszenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków i incydentów lotniczych oraz szkód dla środowiska i mienia. SMS jest strategiczną odpowiedzią na ryzyka występujące na wszystkich poziomach organizacji lotnictwa – przedsiębiorców krajowych, unijnych oraz międzynarodowych.
Konferencja ma charakter międzynarodowy i stanowić będzie doskonały asumpt do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat lotnictwa cywilnego pomiędzy prawnymi oraz technicznymi ekspertami z różnych krajów i organizacji międzynarodowych.

 

(Żródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)