Cała treść

Powstał “Transportowy model symulacyjny miasta Gdańska”!

Jakie natężenie ruchu będzie w Gdańsku w 2015, 2025 i 2035 roku? I czemu właściwie służyć mają te prognozy? Powstał “Transportowy model symulacyjny miasta Gdańska” – jedno z najlepszych narzędzi do wykonywania prognoz i analiz transportowych, pozwalających na nowoczesne planowanie i zarządzanie systemem transportowym.’To bardzo przydatne narzędzie, które ma pomóc analizować istniejące zjawiska i zachowania komunikacyjne mieszkańców, a przez to generować pomysły na planowanie i rozwój systemów i układów transportowych’’ – podkreśla zastępca prezydenta Gdańska, ds. polityki przestrzennej, Wiesław Bielawski.
TMS ma szerokie, praktyczne zastosowanie m.in. przy planowaniu systemów transportowych, projektowaniu układów transportowych, zarządzaniu systemami transportowymi, procesie wnioskowania o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej przy opracowywaniu analiz kosztów i korzyści dla projektów inwestycyjnych w sektorze transportu.
’Planowanie i funkcjonowanie sieci transportowych w mieście jest procesem skomplikowanym, który wymaga podejmowania odpowiedzialnych i wiążących decyzji oraz ciągłego rozwiązywania złożonych problemów dotyczących optymalizacji systemu transportowego. Proces ten wymaga zastosowania różnych narzędzi, do których należy zaliczyć programy prognostyczne. W przypadku systemów transportowych prognozowanie najczęściej dotyczy oszacowania przyszłego – średnio lub długoterminowego – ruchu drogowego, wielkości podróży, przewozów pasażerskich lub towarowych, na istniejącej lub planowanej sieci transportowej’’ – wyjaśnia dyr. Biura Rozwoju Gdańska, Marek Piskorski.
TMS dostarcza szeregu danych, m.in. do prac planistycznych, studiów wykonalności obiektów transportowych, projektów zmian organizacji ruchu, zaawansowanego sterowania ruchem, zmian w rozkładach jazdy pojazdów transportu zbiorowego, czy oceny efektywności systemów transportowych.
’Za pomocą opracowanego modelu istnieje możliwość zamodelowania wpływu nowych inwestycji drogowych na układ dróg lokalnych, np. budowa ulicy nowej Świętokrzyskiej spowoduje ok. 60% spadek natężenia ruchu na istniejącej ulicy Świętokrzyskiej. Analizy takie pomagają w wyborze wariantu rozwoju układu transportowego miasta, także w wymiarze lokalnym’’ – tłumaczy Tomasz Budziszewski z Biura Rozwoju Gdańska.
Prezentowany model daje też możliwości oceny efektywności realizacji inwestycji w zakresie transportu zbiorowego. Dobrze obrazuje to rozwój sieci tramwajowej w dzielnicy Gdańsk Południe – każdy kolejny odcinek linii tramwajowej oddany do użytku podnosi efektywność (wzrost potoku pasażerskiego) sieci w tym rejonie. I tak w 2009 roku liczba pasażerów podróżujących w godzinie szczytu popołudniowego tramwajem w al. Armii Krajowej wynosiła ok. 900 pasażerów na jeden kierunek. Po uruchomieniu linii w al. V. Havla liczba ta wzrosła do ok. 1300 pasażerów na jeden kierunek w godzinie szczytu popołudniowego. Na podstawie modelu prognozuje się, że w roku 2025, w przypadku kontynuowania budowy układu linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe, liczba ta może wzrosnąć do ok. 2200 pasażerów na jeden kierunek w godzinie szczytu popołudniowego
Podstawą do budowy TMS były kompleksowe badania ruchu wykonane w Gdańsku w 2009 roku. Wyniki badań stanowią bardzo bogatą bazę danych o zachowaniach transportowych mieszkańców Gdańska.

(Źródło: Urząd Miejskim w Gdańsku)