Cała treść

Ponad 62 mln zł na przebudowę dróg lokalnych

Wojewoda podkarpacki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach kolejnej edycji programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” przewidzianą do realizacji w 2013 roku. Podkarpackie samorządy mają do wykorzystania ponad 62 mln zł. Do tej pory, w ramach programu, na Podkarpaciu przebudowano łącznie 704 km dróg. Z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji przeznaczono 188,5 mln zł. Na realizację zadań zaplanowanych na 2013 rok dla województwa podkarpackiego przyznano dotację w wysokości  62 mln 270 tys. zł. Rządowe dofinansowanie przeznaczone jest w połowie na drogi gminne i powiatowe. W ramach programu samorządy mogą starać się o refundację do 30% inwestycji drogowych planowanych na 2013 rok, w wysokości do 3 mln zł. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania, a powiat ziemski – nie więcej niż dwóch zadań. W ramach programu mogą być wykonywane roboty budowlane  polegające  na budowie, przebudowie, remoncie  drogi powiatowej  lub gminnej, a także  inne towarzyszące im prace w pasie drogowym, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej nie związanej z drogą (dotyczy to np. sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej).
Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach kolejnej edycji programu będzie przeprowadzony od 1 września do 30 września 2012 roku.

(Źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie)