Cała treść

Transport drogowy: poważne opóźnienia w tworzeniu ogólnoeuropejskiego systemu opłat drogowych EETS

Komisja Europejska alarmuje, że państwa członkowskie powinny przyspieszyć swoje prace nad wdrożeniem Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS). Podjęta przez UE w 2004 r.  decyzja o wprowadzeniu systemu EETS ma na celu usprawnienie płatności za przejazd w całej Unii Europejskiej. Usługa ta ma umożliwić kierowcom korzystanie z  dróg, w ramach jednego kontraktu z jej dostawacą za pomocą urządzenia pokładowego do poboru elektronicznej opłaty. System EETS przyczyni się do zmniejszenia liczby transakcji gotówkowych w punktach poboru opłat i wyeliminuje uciążliwe dla użytkowników transgranicznych  procedury, a tym samym poprawi przepływ ruchu i zmniejszy zatory. Sprawozdanie dotyczące realizacji przyjętego przez Komisję wniosku w sprawie specyfikacji technicznych EETS wskazuje, że pomimo pewnych osiągnięć niektóre problemy takie jak np. niewystarczająca współpraca między różnymi grupami interesariuszy, opóźnienia w wykonaniu niezbędnych inwestycji czy też nieokreślone krajowe ramy prawne i regulacyjne nie zostaną rozwiązane do dnia 8 października 2012r., czyli do określonego przez Komisję Europejską terminu
Komisja zachęca państwa członkowskie do wdrożenia systemu EETS na poziomie regionalnym, jako pierwszego kroku w kierunku pełnej interoperacyjności europejskiej. Celem jest stworzenie transgranicznej interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych, obejmujących przynajmniej ograniczoną liczbę państw członkowskich. Komisja oferuje swoją pomoc techniczną i finansową w celu ułatwienia wdrożenia takich projektów. Projekty wdrażane początkowo na poziomie regionalnym, będą następnie rozszerzane na całą UE .

(Źródło: Komisja Europejska)