Cała treść

58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB – ”Infrastruktura komunikacyjna: nauka, praktyka, perspektywy rozwoju” w Krynicy

W dniu dzisiejszym w Krynicy rozpoczęła się 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB: ”Infrastruktura komunikacyjna: nauka, praktyka, perspektywy rozwoju”, która potrwa  do 18 września. Organizatorami konferencji są Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Komitet Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Patronat nad konferencją objęli: Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Sławomir Nowak – Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojciech Radomski – Przewodniczący Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Andrzej Łapko – Przewodniczący Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Wiktor Piwkowski – Przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Andrzej Sobkowiak – Rektor Politechniki Rzeszowskiej. Przedstawicielem ITS POLSKA na konferencji jest Marek Litwin, który wygłosi referat pt. ”Inteligentne systemy transportowe (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną”. Trwająca dwa dni konferencja podzielona jest na dwie części: problemową z zakresu infrastruktury komunikacyjnej: nauki, praktyki, perspektyw rozwoju oraz ogólną obejmującą tematykę problemów naukowo-badawczych budownictwa. Poniżej przedstawiamy program konferencji.

Dzień 1, poniedziałek 17.09.2012 r.

Sesja 1: 8.30 – 10.45

Znaczenie infrastruktury komunikacyjnej w rozwoju gospodarczym kraju – cz.I
Prowadzący:
1. Prof. W. Radomski (PW)
2. Prof. L. Ziemiański (PRz)
Tematy szczegółowe:
1. Dr J. Piechociński (poseł RP) – Znaczenie infrastruktury komunikacyjnej w rozwoju gospodarczym kraju
2. Dr A. Massel (wiceminister MTBiGM) – Rozwój infrastruktury kolejowej w Polsce;
3. Dr T. Rudnicki (z-ca dyrektora GDDKiA) – Rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w perspektywie UE 2014-2020;
4. Prof. A. Szydło (SITK, PWr) – Wkład inżynierów w rozwój infrastruktury transportowej w Polsce.
Przerwa: 10.45-11.15

Sesja 2: 11.15 – 13.15

Znaczenie infrastruktury komunikacyjnej w rozwoju gospodarczym kraju – cz.II
Prowadzący:
1. Prof. H. Bałuch (IK)
2. Prof. L. Rafalski (IBDiM)
Tematy szczegółowe:
1. Prof. W. Suchorzewski (PW) – Podział środków między budowę nowych a modernizację i utrzymanie istniejących elementów infrastruktury transportu
2. Prof. M. Tracz (PK), dr J. Bohatkiewicz (EKKOM) – Uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce
3. S. Nowak (prezes PL Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o.) – Rozwój infrastruktury regionalnych portów lotniczych na przykładzie portu Rzeszów – Jasionka;
4. G. Stech (ZDW Kraków) – Ocena stanu istniejącego oraz perspektywy i bariery rozwoju dróg samorządowych w Polsce;
Przerwa obiadowa: 13.15 – 14.30

Sesja 3: Panel dyskusyjny 14.30 – 16.00

Moderator: Prof. T. Siwowski (PRz)
Paneliści:
1. Prof. W. Suchorzewski (PW)
2. Dr A. Massel (MT)
3. Dr T. Rudnicki (GDDKiA)
4. Dr P. Chylarecki (MIIZ PAN, OTOP)
5. Dr T. Syryjczyk (ZDG Tor)
Przerwa: 16.00 – 16.30

Sesja 4: 16.30 – 18.30

Innowacyjność w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej
Prowadzący:
1. Prof. J. Bień (PWr)
2. Prof. S. Gaca (PK)
Tematy szczegółowe:
1. Prof. L. Rafalski (IBDiM) – Innowacyjność w rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce;
2. T. Szuba (Tines S.A.) – Innowacyjne technologie i materiały w infrastrukturze kolejowej;
3. R. Nilson, O.G. Andersson, A. Zborowski (Skanska S.A.) – Innowacyjne metody redukcji hałasu komunikacyjnego;
4. K. Berger, J. Tadla (Feyssinet Polska) – Innowacyjne technologie w budownictwie komunikacyjnym;
5. P. Poneta (Mostostal W-wa) – Innowacyjne projekty R&D w zakresie dróg, kolei i mostów realizowane przez Mostostal Warszawa;

Dzień 2, wtorek 18.09.2012 r.

Sesja 5: 8.15 – 10.15

Rola nauki w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w Polsce
Prowadzący:
1. Prof. M. Tracz (PK)
2. Prof. W. Suchorzewski (PW)
Tematy szczegółowe:
1. Prof. H. Bałuch (IK) – Rola nauki w rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce;
2. Prof. D. Sybilski (PL), prof. A. Szydło (PWr) – Rola nauki w rozwoju konstrukcji i materiałów drogowych
3. Prof. W. Radomski (PW) – Rola nauki w rozwoju mostownictwa;
4. Prof. S. Gaca (PK) – Badania naukowe związane z przekształcaniem sieci drogowej;
5. Prof. A. Bolt (PG) – Badania naukowe w geoinżynierii drogowej;
Przerwa: 10.15 – 10.45

Sesja 6: 10.45 – 12.45

Nowoczesne systemy wspomagające zarządzanie i utrzymanie infrastruktury komunikacyjnej
Prowadzący:
1. Prof. A. Szydło (PWr)
2. Prof. D. Sybilski (PL)
Tematy szczegółowe:
1. Prof. M. Bałuch (IK) – Systemy komputerowe wspomagające zarządzanie infrastruktura kolejową;
2. Prof. J. Bień (PWr) – Systemowe wspomaganie zarządzania mostami drogowymi i kolejowymi (BMS);
3. Dr S. Heller – Systemy zarządzania stanem nawierzchni drogowej (PMS);
4. Dr M. Litwin (ITS Polska) – Inteligentne systemy transportowe (ITS) w zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną;
5. Prof. G. Łagoda (PW), prof. M. Łagoda (PL) – Monitoring stanu technicznego konstrukcji (SHM) w zastosowaniu do obiektów infrastruktury komunikacyjnej;

Sesja 7: 12.45 – 13.15

Dyskusja i podsumowanie części problemowej
Prowadzący:
1. Prof. W. Radomski – PW, KILW
2. Prof. L. Ziemiański – PRz
3. Prof. T.Siwowski – PRz