Cała treść

Zdalnie sterowane systemy lotnicze (Remotely Piloted Aircraft Systems – RPAS)

Komisja Europejska opracowała dokument roboczy „W kierunku europejskiej strategii na rzecz rozwoju cywilnych zastosowań zdalnie sterowanych systemów lotniczych (RPAS)”. Przedstawia on wyniki dotychczasowych prac “UAS panel” i podsumowuje wspólne zrozumienie omawianej problematyki na szczeblu unijnym oraz globalnym. Dokument jest punktem wyjścia do dalszych prac nad wspieraniem rozwoju zastosowań RPAS w lotnictwie cywilnym.
Rozwój RPAS (dawniej UAS), który rozpoczął się w latach 50-tych i zmierzał do wykorzystania systemu przez siły zbrojne, obecnie  jest coraz bardziej ukierunkowany na obszar zastosowań cywilnych. Zdalnie sterowane bezzałogowe statki powietrzne (remotely piloted aircraft) są dobrze przystosowane do wykonywania długich zadań w zakresie monitorowania (np.> 24 godziny) lub wykorzystywane do ryzykownych lotów w chmury popiołu lub w sąsiedztwie elektrowni jądrowych lub chemicznych, a także idealnie nadają się do wspierania systemów zarządzania kryzysowego, kontroli granicznej lub przeciwpożarowych. W związku z powyższym potencjał RPAS do tworzenia nowych przedsięwzięć i wspierania konkurencyjności przemysłu jest ogromny.
Aby w pełni wykorzystać potencjał tej technologii, konieczne wydaje się być opracowanie i wdrożenie koncepcji operacyjnych i powiązanych z nimi szczególnych zasad dla działań RPA w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej. W tym celu Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu i DG ds. Mobilności i Transportu, w ścisłej współpracy z innymi służbami Komisji, uruchomiła w dniu 23 czerwca 2011 w paryskiej International Air Show, szerokie konsultacje zainteresowanych stron, dotyczące prac “UAS Panel Proces”. Jest to panel powołany pod kierownictwem KE, w którego  skład wchodzą m.in. przedstawiciele EASA, ECAC, ECTL, ICAO oraz wielu innych, którego celem działania jest przyczynienia się do rozwoju strategii na rzecz rozwoju cywilnych zastosowań RPAS w Europie.
Opracowanie takiej strategii wymaga podjęcia konkretnych kroków w celu wspierania rozwoju zastosowań cywilnych RPAS w Europie, w drodze regulacji, poprzez badania i rozwój oraz drogą inicjatyw uzupełniających, które prowadzą do umieszczenia RPAS w niekontrolowanej przestrzeni powietrznej.

(Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego)