Cała treść

Ponad 50 km nowych dróg ekspresowych z dofinansowaniem unijnym

21 września 2012 roku zawarte zostały umowy o dofinansowanie dla projektów „Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce – Cedzyna” oraz „Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy”. Wartość dofinansowania obu tych projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to ponad 760 mln zł. Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce – Cedzyna
Inwestycja polega na przebudowie drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce – Cedzyna, o długości 6,77 km. Jest ona zlokalizowana poza siecią TEN-T, zaś jej głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego oraz dostępności komunikacyjnej województwa i połączeń międzyregionalnych poza siecią TEN-T, w tym podniesienie komfortu życia mieszkańców Kielc i okolic.
Przedsięwzięcie obejmuje m.in. budowę kładki dla pieszych, tunelu samochodowego, wiaduktów nad drogą ekspresową, estakady, przepustów betonowych (łącznie 9 obiektów inżynierskich).
Całkowity koszt projektu realizowanego w ramach działania 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T wynosi 354 652 500,51 PLN. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 266 618 634,43 PLN.
Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy
Projekt jest realizowany w ramach działania 6.1 – Rozwój Sieci Drogowej TEN-T, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uzyskał dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 500 000 000,00 PLN. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 1 370 750 000,00 PLN.
W ramach projektu zostanie wybudowanych ponad 45 kilometrów drogi ekspresowej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (tj. mostów, wiaduktów, przejścia dla zwierząt i dla pieszych), przepustów (w tym pełniących funkcję przejść dla zwierząt), 2 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), łączników, dróg dojazdowych do wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych, dróg publicznych i wewnętrznych w celu obsługi przyległego terenu, urządzeń ochrony środowiska, przebudowę dróg, budowę urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Główne cele realizacji projektu to poprawa komfortu podróżujących, warunków życia mieszkańców miejscowości, przez które obecnie przebiega droga krajowa nr 8 oraz zwiększenie atrakcyjności terenów pod przyszłe inwestycje. Budowa przedmiotowej drogi jest realizowana na terenie dwóch województw: wielkopolskiego oraz łódzkiego i stanowi fragment planowanej drogi ekspresowej w ciągu międzynarodowego szlaku E67 z Pragi do Helsinek, w korytarzu sieci TEN-T.

(Źródło: GDDKiA)