Cała treść

Transport i komunikacja w Małopolsce

O przyszłości infrastruktury komunikacyjnej w regionie debatowali uczestnicy Małopolskiej Konferencji Samorządowej pn. „Transport i komunikacja w Małopolsce do 2020 r. – szanse i zagrożenia”. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Roman Ciepiela i przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk. Rozwój infrastruktury kolejowej, poprawa bezpieczeństwa i przepustowości głównych szlaków komunikacyjnych oraz współpraca w tym zakresie z innymi regionami były przewodnimi tematami konferencji.
Wicemarszałek  Ciepiela przedstawił uczestnikom konferencji Małopolską Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku, podkreślając iż głównym celem rozwoju infrastruktury komunikacyjnej w regionie powinna być wewnętrzna i zewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej i spójności przestrzennej.
Poruszono również szereg innych, ważnych dla rozwoju komunikacji tematów. Rozmawiano m. in. o systemie parkingów Park-and-Ride, perspektywie rozwoju Balic i lokalnych lotnisk oraz o planach rozwoju transportu publicznego dla Małopolski i Krakowa. Obecny na konferencji wiceminister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel przedstawił uczestnikom konferencji plan wieloletnich inwestycji na drogach krajowych i w infrastrukturze kolejowej do 2020 roku.
Celem  konferencji było zachęcenie władz samorządowych do wspierania rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w oparciu o Fundusze Europejskie. Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oba te systemy powinny być zintegrowane celem ułatwienia komunikacji między Krakowem a peryferiami Małopolski.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego)