Cała treść

Posiedzenie Rady Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

29 października br. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Maciej Jankowski weźmie udział w posiedzeniu Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii, które odbędzie się w Luksemburgu. Na przedmiotowym posiedzeniu Rady planowane jest przyjęcie podejścia ogólnego do:

  • projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej odpowiedzialności państwa bandery;
  • projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli przeprowadzanej przez państwo portu;
  • projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Unii Europejskiej.

Ministrowie ds. transportu przyjmą decyzję Rady w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania Umowy ustanawiającej ogólne ramy ściślejszej współpracy między Unią Europejską i Europejską Organizacją ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol).
Na przedmiotowym posiedzeniu Rady planowane jest także przyjęcie porozumienia politycznego do projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, tzw. tachografów.
Ministrowie wezmą również udział w debacie dotyczącej projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.

(Źródło: MTBiGM)