Cała treść

„Drogi do rozwoju – Ways to be developed” zakończone!

W dniach 22-23 października 2012 roku we Wrocławiu odbyła się konferencja „Drogi do rozwoju – Ways to be developed”. Było to pierwsze spotkanie z cyklu konferencji poświęconych Środkowoeuropejskiemu Korytarzowi Transportowemu CETC-ROUTE65. Cały cykl został objęty patronatem honorowym komisarza UE ds. polityki regionalnej Johannesa Hahna, przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuty Hübner, ministra rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka. Ponadto Konferencja w Rijece otrzymała patronat Ministra Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE Republiki Chorwacji.
W Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim zgromadziło się blisko 90 uczestników, by wysłuchać wykładów dotyczących transportu widzianego z różnych perspektyw: ekonomicznej, historycznej czy społecznej. Dyskutowano o wpływie powiązań komunikacyjnych i roli jaką pełni rozwój transportu i wzrost bezpieczeństwa przemieszczania osób i ładunków w budowaniu silnej pozycji konkurencyjnej regionów. Dwudniowa konferencja była okazją do wymiany doświadczeń przez uczestników z krajów, przez które przebiega CETC-ROUTE65.
Pierwszy dzień Konferencji otworzył Ambasador Republiki Chorwacji Ivan Del Vechio oraz Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż. Po uroczystym otwarciu przedstawiono i przedyskutowano zagadnienia związane z Europejską Polityką Transportową i potrzebami rozwojowymi regionu Europy Środkowej. Drugi dzień to z kolei kwestie związane z zagadnieniami ekonomiczno–społecznymi oraz międzynarodową współpracą na rzecz bezpieczeństwa w Europie.
Konferencja – poza licznym udziałem przedstawicieli świata nauki, administracji zarówno szczebla rządowego jak i regionalnego – przyciągnęła też licznych studentów chętnych do podjęcia dyskusji nt. szans dla rozwoju regionu poprzez rozwój sieci połączeń transportowych.
Pozostałe dwie konferencje z cyklu odbędą się w listopadzie w Rijece oraz w grudniu w Brukseli. W Chorwacji obradom patronować będzie hasło: „EGTC-CETC: Sieć – Wzrost – Profit/ EGTC-CETC: Network – Growth – Profit”, natomiast konferencja w Brukseli odbędzie się pod hasłem „CETC: Alternatywa & Kohezja/CETC: Alternative & Cohesion”.
Głównym organizatorem cyklu konferencji we Wrocławiu, Rijece i Brukseli jest Sekretariat Techniczny Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65, którego siedzibą jest Województwo Zachodniopomorskie.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)