Cała treść

Aglomeracja Górnośląska stawia na nowoczesny i efektywny transport zbiorowy

Z Romanem Urbańczykiem –  Przewodniczącym Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego rozmawiamy  o  wdrożeniu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz jego wpływie na zmianę oblicza górnośląskiego transportu publicznego.

Paulina Modelewska: Jakie były przesłanki do stworzenia systemu?

Roman Urbańczyk: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej to kolejny ważny krok ułatwiający pasażerom korzystanie z komunikacji miejskiej na obszarze aglomeracji. Od dłuższego czasu nosiliśmy się z zamiarem uruchomienia podobnej usługi. Teraz, w związku z pozyskaniem dotacji unijnej na ten cel, udało się w końcu doprowadzić do realizacji tego pomysłu.

Paulina Modelewska: Na jakim etapie znajduje się aktualnie projekt i kiedy planuje się jego wdrożenie?

Roman Urbańczyk: W styczniu tego roku wybraliśmy w przetargu wykonawcę systemu, którym została firma Asseco Poland. Od tego czasu prowadzone są bardzo intensywne prace, które jednak nie są widoczne dla pasażerów. W obecnej chwili projektowany jest system komputerowy, który będzie zarządzać całością systemu. Trwają także uzgodnienia z właścicielami gruntów oraz firmą energetyczną na temat posadowienia na przystankach tablic elektronicznych. Spodziewamy się, że system zostanie w pełni uruchomiony w połowie przyszłego roku.

Paulina Modelewska: Jak będzie działał system i jakie korzyści z jego wdrożenia będzie odnosić Komunikacja Miejska, a jakie mieszkańcy obszaru KZK GOP?

Roman Urbańczyk: Widocznym dla pasażerów elementem systemu będą elektroniczne tablice, na których podawany będzie rzeczywisty, czyli uzależniony od sytuacji na drodze, czas przyjazdu autobusu. Informacje te będą generowane na podstawie danych pochodzących z urządzeń lokalizacyjnych zainstalowanych w pojazdach. Lokalizator GPS w krótkich odstępach czasu będzie wysyłał do centrum zarządzania informacje o bieżącym położeniu i prędkości poruszania się pojazdu. Na tej podstawie system dokona oszacowania, z dużą dokładnością, czasu dojazdu do kolejnych przystanków.
Z informacji o bieżącej lokalizacji pojazdu skorzystają także dyspozytorzy zawiadujący ruchem autobusów. Dzięki temu SDIP wpłynie na poprawę ogólnej sprawności systemu komunikacji miejskiej. Docelowo również pasażerowie – poprzez sieć Internet – będą mieli dostęp do interaktywnej mapy prezentującej aktualne rozmieszczenie pojazdów na sieci komunikacyjnej. Dzięki tej funkcjonalności każdy będzie mógł sprawdzić na swoim komputerze lub telefonie rzeczywisty czas przyjazdu autobusu, co znacznie ułatwi zaplanowanie podróży.

Paulina Modelewska: Czy umiejętne wykorzystanie tak dużej liczby danych zebranych z systemu może stanowić wyzwanie dla zarządzających komunikacją miejską?

Roman Urbańczyk: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej to rozwiązanie stosowane w wielu miastach Polski i Europy. Mamy więc możliwość bazowania na sprawdzonych rozwiązaniach, a tym samym dobrze przygotować się do wymagań, jakie stawia przez organizatorem komunikacji obsługa takiego systemu.

Paulina Modelewska: Jak rozkładają się koszty budowy tego sytemu, jaki wkład wnosi UE, a jaki poszczególne gminy?

Roman Urbańczyk: Szacunkowy całkowity koszt projektu ustalono na poziomie 6,1 mln zł, z czego 4,2 mln zł pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Resztę pieniędzy wyłoży z własnych środków KZK GOP.

Paulina Modelewska: Czy System Informacji Pasażerskiej oraz Śląskiej Karty Usług Publicznych to jedyne działania mające poprawić jakość komunikacji publicznej w mieście?

Roman Urbańczyk: Jeśli chodzi o projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, to są to jedyne tego typu działania. Warto jednak podkreślić, że są to systemy o kluczowym znaczeniu dla poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej w naszej aglomeracji, a ich łączna wartość to blisko 200 mln zł.

Paulina Modelewska: Czy w przyszłości przewidziane jest rozszerzenie systemu np. o dodatkowe funkcje lub pojazdy?

Roman Urbańczyk: System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej współpracować będzie z infrastrukturą Śląskiej Karty Usług Publicznych, dzięki czemu obejmie swoim zasięgiem wszystkie pojazdy kursujące na sieci komunikacyjnej KZK GOP. Po zakończeniu realizacji obecnego projektu – który zakłada zainstalowanie siedemdziesięciu dwóch tablic na terenie sześciu miast – podjęte zostaną decyzje o warunkach, na jakich ledowe wyświetlacze instalowane będą także w innych gminach. Chcemy aby w kolejnych latach tablice systematycznie pojawiały się na następnych ważnych przystankach węzłowych.

Paulina Modelewska: Jakich rad udzieliłby Pan innym samorządowcom, którzy chcieliby wdrożyć podobny system w swoim mieście?

Roman Urbańczyk: Cały czas zbieramy doświadczenia, wciąż jednak jest zbyt wcześnie, aby wyciągać konkretne wnioski, a tym bardziej udzielać rad innym samorządom. Po udanym wdrożeniu systemu chętnie podzielimy się jednak z innymi naszymi wrażeniami.

Paulina Modelewska: Dziękujemy za rozmowę i życzyczymy powodzenia w dalszej realizacji projektu. 

O autorze:

Roman Urbańczyk – Przewodniczący Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP. Od początku swej pracy zawodowej kierował przedsiębiorstwami transportu samochodowego. Od 1990 roku aktywnie włączył się w działalność samorządową jako radny i delegat do Sejmiku Województwa Katowickiego. W latach 1991-2002 prezydent miasta Zabrze. Od początku swej działalności społecznej zaangażowany w integrację i rozwój komunikacji miejskiej w aglomeracji górnośląskiej. Jeden z pomysłodawców i założycieli Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP, w którym pracuje od 2002 roku, a od roku 2003 przewodniczy jego Zarządowi.

O KZK GOP:

Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego powołany został w roku 1991. Podstawą prawną powołania Związku jest Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r., która stanowi, że obowiązek organizacji komunikacji miejskiej leży w gestii gmin. Jednocześnie przewiduje również możliwość tworzenia (m.in. w aglomeracjach miejskich) związków międzygminnych. Obecnie skupia on 25 gmin, organizując na ich terenie komunikację z miejscowościami ościennymi. Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin uczestniczących w Związku. Dopuszczalne jest reprezentowanie gminy przez innego członka organu gminy, za zgodą rady gminy. W zakresie zadań zleconych Związkowi Zgromadzenie wykonuje kompetencje przysługujące radzie gminy. Członkowie Zgromadzenia podejmują kluczowe decyzje dla działalności Związku. Obecnie do KZK GOP należą: Katowice, Bytom, Bobrowniki, Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Chełm Śląski, Gierałtowice, Gliwice, Imielin, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Psary, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Siewierz, Sławków, Sosnowiec, Świętochłowice, Wojkowice, Zabrze.