Cała treść

Konsultacje projektu technicznych specyfikacji interoperacyjności

Europejska Agencja Kolejowa (ERA) uruchomiła proces konsultacji społecznych projektu zmodyfikowanej wersji technicznych specyfikacji interoperacyjności dla podsystemu osoby o ograniczonej możliwości poruszania się (TSI PRM). Projekt przedmiotowej specyfikacji obejmuje swoim zakresem równocześnie system kolei konwencjonalnych i system kolei dużych prędkości. Zakres geograficzny stosowania wymagań zawartych w wymienionej specyfikacji rozszerzony został z transeuropejskiej sieci kolejowej (TEN) na pozostałe części sieci kolejowej państw członkowskich, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dyrektywy w sprawie interoperacyjności systemu kolei we wspólnocie (2008/57/WE).
Zmodyfikowana specyfikacja zawiera wyodrębnione wymagania dla podsystemów infrastruktura i tabor, a także, w niewielkim zakresie, dla podsystemu aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich. W ramach modyfikacji specyfikacji wprowadzono zmiany w wymaganiach dotyczących dostępu do przestrzeni publicznej i taboru kolejowego a także uszczegółowiono zasady dotyczące udzielania pomocy pasażerom. Przeprowadzone działania modyfikujące ukierunkowane są na zwiększenie dostępności transportu kolejowego dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.
Konsultacje z partnerami społecznymi i klientami transportu kolejowego, w sprawach które ich bezpośrednio dotyczą, stanowią obowiązkowy etap procedury opracowywania przez Agencję zaleceń dla Komisji Europejskiej. W konsultacjach udział brać mogą uprawnione podmioty i organizacje z państw członkowskich.
Uwagi i komentarze do projektu TSI należy kierować bezpośrednio do Europejskiej Agencji Kolejowej na adres: era-con-2012-07-int@era.europa.eu, w terminie do dnia 1 lutego 2013 r.
Po etapie konsultacji, projekt wymienionych TSI przekazany zostanie Komisji Europejskiej do dalszego procedowania.
Treść projektu TSI dostępna jest tutaj. Lista polskich podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach dostępna jest tutaj.

(Źródło: Urząd Transportu Kolejowego)