Cała treść

Spotkanie Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych

Wczoraj 14 listopada br. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyło się spotkanie Polskiej Platformy Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (PPT ITS) zarządzanej przez Instytut Transportu Samochodowego.W spotkaniu, poświęconym zagadnieniom Strategicznej Agendy Badawczej dla sektora Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce, wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, świata nauki oraz przedsiębiorcy. Z ramienia MTBiGM w spotkaniu uczestniczył Pan Minister Maciej Jankowski oraz Pani Naczelnik Bogusława Rychta. Nie zabrakło także przedstawicieli GDDKiA, GITD, NCBR, KPK oraz firm: Bosch, Neurosoft, AutoGuard.
W trakcie spotkania zaprezentowane zostały przykłady wdrożeń (m.in. z Poznania) i adaptowanych Polsce rozwiązań pokładowych w zakresie inteligentnych systemów transportowych. Sporo uwagi poświęcono omówieniu barier rozwoju branży ITS i sposobom ich skutecznego przezwyciężania z akcentem na aktywne włączanie biznesu i promowanie tzw. inicjatyw oddolnych.
Swoje prezentacje przedstawili przedstawiciele pięciu spośród siedmiu grup roboczych PPT ITS, zwracając uwagę na potrzebę współdziałania pomiędzy poszczególnymi grupami, w szczególności w obszarach związanych z interoperacyjnością i systemami telekomunikacyjnymi oraz konieczność podążania w zakresie ich działalności za ekstrapolowanymi trendami rynkowymi.
Zaakcentowano też potrzebę włączenia Platformy w procesy standaryzacji, opracowywania koncepcji i wdrażania zintegrowanego systemu ITS na poziomie krajowym. Wskazano główne kierunki strategiczne, wokół których powinna się koncentrować działalność Platformy, również w kontekście planowania środków pieniężnych na działalność sektora Inteligentnych Systemów Transportowych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)