Cała treść

Konferencja EGTC-CETC: SIEĆ – WZROST – PROFIT

Dla poprawy pozycji konkurencyjnej regionów Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65 zmieniony musi zostać sposób myślenia i podejścia do prowadzenia współpracy. To co potrzebne jest dla efektywnego działania, to stały dialog, wspólna wizja i odważne, dalekosiężne działania, w wielu przypadkach zaś po prostu skuteczny lobbing regionów centralnej Europy, mówiących jednym głosem – to jeden z ważniejszych postulatów, jaki został sformułowany przez uczestników konferencji EGTC-CETC: SIEĆ – WZROST – PROFIT. 23 listopada w Rijece obradowano nad przyszłością Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Konferencję EGTC-CETC: SIEĆ – WZROST – PROFIT rozpoczął marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wspólnie z Maciejem Jankowskim – podsekretarzem stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej RP, Michałem Rusińskim – radcą ministrem, Ani Pejković – dyrektor w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Chorwacji – Dyrekcja Europejskiej Współpracy Dwustronnej, Andrejem Plenkovic’em – chorwackim obserwatorem w Parlamencie Europejskim, Ivanem Vučić’em  – żupanem Powiatu Karlovac, prof. Vidoje Vujić’em – pełniącym obowiązki żupana Powiatu Primorsko-Goranskiego oraz Miroslavem Matešić’em – Zastępcą Prezydenta Miasta Rijeka.
Prelegenci zwracali przede wszystkim uwagę na główne wyzwania, jakie stoją przed krajami, przez które przebiega Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy CETC-ROUTE65. Do najczęściej wymienianych należały zapewnienie finansowania ze środków TEN-T dla projektów transportowych na obszarze CETC, oraz zmiana formuły współpracy regionów na Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej. W zgodnej ocenie powołanie ugrupowania ma szanse w znacznym stopniu usprawnić funkcjonowanie Inicjatywy na rzecz utworzenia Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE65. Następnie zaproszeni mówcy na wybranych przykładach ze swoich krajów omawiali szanse i zagrożenia dla rozwoju poszczególnych gałęzi transportu.
W dalszej części obrad wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż przedstawił proces synchronizacji działań w zakresie programowania oraz Systemu Zarządzania Strategicznego, który stanowi nowy element zarządzania rozwojem w regionie. Z kolei kierownik Sekretariatu Technicznego CETC-ROUTE65 Krzysztof Żarna zaprezentował szczegółowe zagadnienia związane z utworzeniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej dla Korytarza, przedstawił procedury i akcentował korzyści jakie wynikają z opracowywanej formuły ugrupowania – etapu, na którym obecnie znajdują się Partnerzy.
Z uwagi na fakt, iż zmiany w gospodarce zachodzą w coraz szybszym tempie, osiągnięcie pozycji przewagi konkurencyjnej wymaga umiejętności strategicznego myślenia oraz ciągłego poszukiwania nowych rozwiązań. Innowacyjne podejście do kwestii planowania i rozwoju cechują przedsiębiorcze zachowania, elastyczny sposób myślenia i twórcza postawa, która przejawia się m.in. w zdolności do wykorzystywania różnorodnych idei, pomysłów i zasobów w celu uzyskania nowej jakości działań.
Dla poprawy pozycji konkurencyjnej regionów Korytarza zmieniony musi zostać sposób myślenia i podejścia do prowadzenia współpracy. To co potrzebne jest dla efektywnego działania, to stały dialog, wspólna wizja i odważne, dalekosiężne działania, w wielu przypadkach zaś po prostu skuteczny lobbing regionów centralnej Europy, mówiących jednym głosem.
W kontekście głównego przedmiotu zainteresowania uczestników konferencji, czyli sieci transportowej, zwracano uwagę na konieczności aktywnego zaangażowania w działania rozwojowe władz regionalnych, ale również mówiono o funkcjonujących w tej sieci węzłach transportowych, portach, centrach i operatorach logistycznych, spedytorach, a także uniwersytetach oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Rozsądnie jest odpowiednio wcześnie włączać podmioty gospodarcze i naukowe we współdziałanie – to jeden z wniosków debaty. Globalizacja wymaga większej odpowiedzialności regionalnej i szerokiego uczestnictwa w procesie rozwoju całego obszaru korytarzowego, dlatego warto kłaść nacisk na podejmowanie wszelkich wspólnych przedsięwzięć, zawiązywać „wspólnoty interesów”, sieci i platformy współpracy. Ważna jest kooperacja nie tylko incydentalna, od zdarzenia do zdarzenia, ale przede wszystkim codzienna aktywność typu klastrowego – podkreślali uczestnicy konferencji.
Informacje na temat konkluzji spotkań eksperckich, które odbyły się we Wrocławiu i Rijece, przedstawione zostaną na Konferencji CETC: ALTERNATYWA & KOHEZJA w Brukseli, która zamyka cykl i podsumowuje dyskusje na temat rozwoju współpracy w obszarze Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)