Cała treść

I Forum Innowacji Transportowych – dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dnia 11 grudnia w Hotelu Holiday Inn Express w Krakowie odbędzie się I Forum Innowacji Transportowych – dobre praktyki na rzecz zrównoważonego rozwoju.  Organizatorami Forum są CATI (Centre for Analyses of Transport and Infrastructure) oraz Polska Fundacja Promocji Kadr. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów.W okresie do 2020 roku, wobec oczekiwanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, innowacyjność będzie miała krytyczne znaczenie dla polepszenia efektywności wykorzystania istniejących zasobów i przygotowania planowanych inwestycji. Innowacyjne przedsięwzięcia będą miały szczególne szanse na uzyskanie finansowania europejskiego i krajowego.
I Forum Innowacji Transportowych odpowie na potrzeby sektora publicznego i prywatnego dotyczące konieczności zwiększenia wiedzy na temat innowacyjności w transporcie oraz korzyści, jakie wynikają z innowacyjnych projektów. Forum będzie pierwszym z długookresowych działań Centrum Innowacji Transportowych (www.innowacje-transport.pl), którego zadaniem jest stymulowanie rozwoju i wdrożenia innowacyjnych przedsięwzięć transportowych. W trakcie konferencji odbędzie się także wręczenie Nagrody Innowacyjności w Transporcie 2012 za najciekawszy innowacyjny projekt i rozwiązanie transportowe.  Ponadto, podczas Forum odbędzie Poster Session, podczas której naukowcy, badacze, pracownicy praktyki gospodarczej i studenci, oraz firmy będą mogli zaprezentować swoje referaty. Szczegółowe informacje na temat Forum dostępne tutaj.

(Źródło: Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych)