Cała treść

Komisja Europejska udostępnia ponad 1,2 mld euro na finansowanie kluczowych projektów TEN-T

Komisja Europejska ogłosiła dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach wieloletnich i rocznych programów transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na rok 2012, udostępniając 1,265 mld euro na finansowanie projektów dotyczących infrastruktury europejskiej dla wszystkich rodzajów transportu – powietrznego, kolejowego, drogowego oraz morskiego/wodnego śródlądowego – jak również logistyki i inteligentnych systemów transportowych we wszystkich państwach członkowskich UE. Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Udostępniając tę znaczną kwotę finansowania, Komisja ma zamiar ożywić konkurencyjność gospodarki europejskiej oraz utrzymać i wspierać wzrost gospodarczy. Przeznaczając pieniądze na tę infrastrukturę, przyczyniamy się do realizacji całej sieci TEN-T, co przynosi przedsiębiorstwom i obywatelom Europy wyraźne korzyści w postaci bardziej wydajnego, zrównoważonego i skutecznego europejskiego systemu transportu.”
Wieloletni program TEN-T ma tradycyjnie na celu finansowanie najważniejszych priorytetów sieci TEN-T. Tegoroczne zaproszenie do składania wniosków w ramach programu wieloletniego dotyczy sześciu obszarów o łącznym szacunkowym budżecie w wysokości 1,015 mld euro:

  • 30 priorytetowych projektów TEN-T: szacunkowy budżet wynoszący 725 mln euro;
  • europejski system zarządzania ruchem kolejowym (ERTMS) umożliwiający interoperacyjność europejskiej sieci kolejowej: szacunkowy budżet wynoszący 100 mln euro;
  • usługi informacji rzecznej (RIS) obejmujące infrastrukturę zarządzania ruchem w ramach sieci wodnej śródlądowej: szacunkowy budżet wynoszący 10 mln euro;
  • zarządzanie ruchem lotniczym (ATM) służące realizacji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz cele w zakresie modernizacji ATM: szacunkowy budżet wynoszący 50 mln euro;
  • autostrady morskie stanowiące realną alternatywę dla zatłoczonych dróg dzięki przeniesieniu transportu towarowego na szlaki morskie: szacunkowy budżet wynoszący 80 mln euro;
  • inteligentne systemy transportowe (ITS), obejmujące europejską usługę opłaty elektronicznej (EETS), promujące intermodalność oraz poprawę bezpieczeństwa i niezawodności sieci: szacunkowy budżet wynoszący 50 mln euro.

Roczny program uzupełnia program wieloletni i obejmuje finansowanie czterech odrębnych priorytetów przy łącznym budżecie szacunkowym wynoszącym 250 mln euro:

  • przyspieszenie/ułatwienie realizacji projektów TEN-T (badania i prace dotyczące dojrzałych projektów odnoszących się do wszystkich rodzajów transportu w ramach projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania): szacunkowy budżet wynoszący 150 mln euro;
  • środki mające na celu promowanie innowacyjności i nowych technologii w odniesieniu do infrastruktury transportowej przyczyniających się do dekarbonizacji lub zmniejszenia kosztów zewnętrznych ogółem: szacunkowy budżet wynoszący 40 mln euro;
  • wsparcie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) i innowacyjnych instrumentów finansowych: szacunkowy budżet wynoszący 25 mln euro;
  • wsparcie długoterminowej realizacji sieci TEN-T, w szczególności korytarzy transportowych: szacunkowy budżet wynoszący 35 mln euro.

Agencja Wykonawcza ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T EA) zarządza techniczną i finansową realizacją programu TEN-T pod auspicjami Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu. TEN-T EA organizuje dziś (29 listopada 2012 r.) w Brukseli dzień informacyjny podczas którego potencjalni wnioskodawcy będą mogli uzyskać informacje pomagające im w lepszym zrozumieniu priorytetów objętych zaproszeniem i przygotowaniu wniosków oraz dowiedzieć się, na czym polega proces oceny.
Ostateczny termin składania wniosków upływa dnia 28 lutego 2013 r. Dalsze informacje można uzyskać tutaj.

(Źródło: Komisja Europejska)