Cała treść

W Polsce powstało pierwsze Centrum Innowacji Transportowych (CIT)

Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI) zainicjowała powstanie pierwszej międzynarodowej multi-dyscyplinarnej platformy współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, organizacjami  pozarządowymi i jednostkami B+R działającymi w obszarze transportu i infrastruktury. Centrum Innowacji Transportowych ma na celu podniesienie konkurencyjności polskiego systemu transportowego oraz wykorzystanie  potencjału transportowego krajów UE i Europy Środkowo-Wschodniej poprzez promocję i wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności w transporcie. W okresie do 2020 roku, wobec oczekiwanego spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego, innowacyjność stanie się podstawową metodą doskonalenia istniejących zasobów i przygotowania nowych inwestycji. Innowacyjne przedsięwzięcia będą miały szczególne szanse na uzyskanie finansowania unijnego i krajowego.
Promując i opracowując  nowoczesne rozwiązania w systemach transportowych,  Centrum Innowacji Transportowych odpowie na potrzeby sektora publicznego i prywatnego Polski dotyczące konieczności zwiększenia wiedzy na temat innowacyjności w transporcie oraz korzyści, jakie wynikają z innowacyjnych projektów.
Międzynarodowe działania Centrum Innowacji Transportowych dotyczą   wsparcia projektów inwestycyjnych w transporcie zgodnie z programem europejskim Horyzont 2020 oraz inicjatywą The Transatlantic Dialogue on Transportation.Ponadto  działalność CIT zmierza do praktycznej realizacji przedsięwzięć innowacyjnych na szczeblu krajowym i regionalnym, w tym do wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Transfer know-how oraz kompleksowa wymiana informacji w zakresie technologii innowacyjnych jest realizowana w ramach CIT poprzez:

  • Inkubator Innowacyjności Transportowej: specjalistyczne doradztwo dla samorządów w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów innowacyjnych, w tym w postaci  Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
  • warsztaty tematyczne,  regionalne spotkania i seminaria publiczno-prywatne  z udziałem polskich i zagranicznych specjalistów
  • kampanie medialne oraz edukacyjne promujące innowacyjność w transporcie, debaty branżowe, targi i konferencje
  • projekty informacyjne: portal innowacji transportowych, bank informacji, publikacje cykliczne, e-forum dyskusyjne
  • współpracę z partnerami w krajach UE, Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie:  krajowe i zagraniczne misje studyjne dla przedstawicieli samorządów oraz instytucji zaangażowanych w realizacje innowacyjnych projektów transportowych
  • badania i analizy rynku innowacji transportowych w Polsce i na świecie.

Jednym z długookresowych działań Centrum Innowacji Transportowych jest Pierwsze ogólnokrajowe Forum Innowacji Transportowych (Kraków, 11 grudnia 2012), organizowane w celu wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy   polskimi i zagranicznymi  specjalistami, poszukującymi możliwości pełnego wykorzystania potencjału transportowego Polski, krajów UE oraz Europy Środkowo-Wschodniej.
Ponadto w ramach CIT jest przyznawana Nagroda Innowacyjności w Transporcie za najciekawsze innowacyjne projekty i rozwiązania transportowe.
Pierwsza edycja Nagrody jest formą   uznania i wyróżnienia innowacyjnych przedsięwzięć krajowych i regionalnych, realizowanych przez podmioty publiczne i prywatne w 2012 roku.
Zgłoszono już około ponad 30 projektów do konkursu, w tym kolejowych i autobusowych.
Kapituła Nagrody jest złożona z prominentnych przedstawicieli nauki, praktyki i sektora publicznego, którzy   przyznają nominacje i wybierają laureatów w następujących kategoriach:
Finansowanie projektów transportowych
Planowanie, organizacja i zarządzanie
Technika i technologia
Specjalny pomysł/projekt innowacyjny.
Więcej informacji – na www.innowacje-transport.pl, e-mail: biuro@innowacje-transport.pl
Kontakt dla mediów:
Ivanna Chernyk
Tel.+48 691 505 445
i.chernyk@cati.org.pl

O fundacji:

Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych (CATI jest niezależnym think-tankiem w obszarze transportu, logistyki i infrastruktury o charakterze non-profit.
CATI jest  platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach w zakresie planowania i rozwoju systemów transportowych w Polsce i na świecie.
CATI to miejsce, gdzie rodzą się innowacyjne koncepcje i rekomendacje dotyczące ważnych problemów społecznych, ekonomicznych, finansowych i zarządczych, związanych z rozwojem transportu i infrastruktury.
www.cati.org.pl, e-mail: cati@cati.org.pl