Cała treść

Specyfikacje dla wdrożeń systemów ITS w Europie

Komisja Europejska na podstawie 26 raportów z państw członkowskich wydała ogólne specyfikacje dla wdrożeń systemów ITS.  Z nadesłanych raportów wynika, że prawie wszystkie państwa członkowskie podjęły już działania na rzecz rozwoju i wdrażania ITS jeszcze przed przyjęciem dyrektywy. Osiągnięcia krajów (Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Hiszpania, Szwecja, Norwegia) , które działania na rzecz rozwoju ITS rozpoczęły wcześniej są o wiele bardziej zaawansowane. Analizowane raporty podzielono według czterech priorytetowych obszarów wskazanych przez dyrektywę ITS. Poziom i intensywność działań w każdym z czterech obszarów oceniono na podstawie informacji zawartych w raportach. Na podstawie oceny raportów utworzono cztery europejskie mapy, które odzwierciedlają  poziom działań w każdym z priorytetowych obszarów. Działania te obejmują:

  • Optymalne wykorzystanie danych dotyczących ruchu, dróg oraz podróży;
  • Ciągłość ruchu towarowego i zarządzanie usługami ITS;
  • ITS w zakresie aplikacji zabezpieczających oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • Powiązanie pojazdu z infrastrukturą drogową.

Przekazane Komisji Europejskiej wstępne raporty krajowe dają obraz poziomu wdrożenia ITS w całej Europie.

(Źródło: Komisja Europejska)