Cała treść

Plan Transportowy Lublina

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie przedstawił do konsultacji projekt „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego”. Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego (Planu Transportowego) jest obowiązkiem właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
Plan transportowy Lublina zakłada realizację  m. in.  takich projektów jak Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego oraz modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Wizja transportu publicznego w Lublinie i w gminach ościennych, zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów – w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym.
Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego to zapewnienie funkcjonowania transportu zbiorowego według zasad zrównoważonego rozwoju transportu, którego głównym przejawem jest udział transportu zbiorowego w przewozach na poziomie nie mniejszym niż 50% i rozwój, w tym unowocześnianie, trakcji elektrycznej.

(Źródło: ZTM w Lublinie)